◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กรรมการ SVI ยังไม่พอใจความคล่อง ล่าสุดเพิ่มจำนวน SVI-W2 อีก 10 เท่าตัว

  จากที่มี 1 ใบ กลายเป็น 10 ใบ ราคาใช้สิทธิ์ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นใหม่

  ไปๆมาๆ SVI-W2 ราคาเหลือสลึงเดียว ><"


  ----------------------------

  ที่ SET007/2550
  วันที่ 18 เมษายน 2550

  เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2550

  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2550 ประชุม
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ ห้อง ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เลขที่ 33/10 หมู่ 4
  ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  เวลา 11.00 น.  มีมติอนุมัติใน
  เรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

  1.      อนุมัติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550

  2.      อนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

       ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 วันที่ 15 มีนาคม 2550 ได้มีมติ
  อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
  ของหุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 186,107,807 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้าน
  หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น) เป็น 1,861,078,070 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
  เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น) มีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

  (SVI-W2)  จำนวน 35,872,808 หน่วย

       เดิม :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น

       ใหม่ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

  ESOP-1  คงเหลือจำนวน 843,134 หน่วย

       เดิม :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น

       ใหม่ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น

  ESOP-4 คงเหลือจำนวน 3,766,667 หน่วย

       เดิม :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น

       ใหม่ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น
  ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

       ที่ประชุมได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
  หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550
  ที่ 15 มีนาคม 2550 โดยให้เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ราคาใน
  การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม
  สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ เพื่อให้สอดคล้องและสะดวก
  ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญ
  แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่
  จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

  ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลให้

  (SVI-W2)
       เดิม :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 35,872,808 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น

           ใหม่ :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 358,728,080 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

  ESOP-1
       เดิม :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 843,134 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง)
  หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น

       ใหม่ :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 8,431,340 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น

  ESOP-4
       เดิม :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,766,667 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น

       ใหม่ :  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 37,666,670 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น


      จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ


  (นางพิศมัย สายบัว)
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  จากคุณ : Bomb308 - [ 18 เม.ย. 50 14:28:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม