◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่? บางส่วนกล่าวว่าตายแล้วเกิดก็ผิด ตายแล้วไม่เกิดก็ผิด คำตอบที่ถูกคืออะไร? ขอหลักฐานและเหตุผล

  .

               ถ้ายังมีกิเลส  ซึ่งมีโลภ  โกรธ  หลง เป็นรากใหญ่  ตายแล้วยังต้องเกิดอีก  ถ้าละกิเลสได้เด็ดขาดแล้ว  ก็ไม่ต้องเกิดอีก  

               การตอบเพียงแง่ใดแง่หนึ่งที่ว่าผิด  ก็เพราะมิได้จำแนกตามความจริง  หลักการของพระพุทธศาสนาถือตามหลัก  วิภัชวาทะ  คือกล่าวจำแนกตามความจริงที่มีอยู่หลายอย่าง  มิใช่แง่เดียว  

               ขอได้โปรดดูหลักฐานในคำตอบหน้า  ๔๓  ข้างต้น  ส่วนหลักฐานเรื่องหมดกิเลสแล้วไม่เกิดอีกนั้น  มีทั้งในตอนท้าย  อนัตตลักขณสูตร   และตอนท้าย  อาทิตตปริยายสูตร   ที่ว่า


               “เพราะคลายความติดหรือความกำหนัดยินดี  ย่อมหลุดพ้น  เมื่อหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติ (ความเกิด)  สิ้นแล้ว  ...”


               ส่วนข้อที่ว่ายังไม่หมดกิเลส  ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนั้น  เช่น


               “เพราะไม่รู้อริยสัจ  ๔ ตามเป็นจริง  ก็ต้องท่องเที่ยวไปในชาติ (ความเกิด)  ทั้งหลายนั้น ๆ  ตลอดกาลนาน”   (๑๙/๑๖๙๙/๕๔๑)
              คัดจาก  “คำถาม – คำตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา  เล่ม ๒”  
              โดย  อ.สุชีพ  ปัญญานุภาพ


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 24 ก.ค. 51 06:32:40 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม