◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  การที่มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ควรยึดหลักการดำรงชีวิตอย่างไร ? ( ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น (๒๒))

  .

                การที่มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ควรยึดหลักการดำรงชีวิตอย่างไร?               ก่อนอื่นควรเข้าใจคำว่า มนุษย์เสียก่อน คำว่ามนุษย์นั้นท่านได้นิยามความหมายไว้  ๓  นัย คือ


                            ๑. มนุษย์ คือสัตว์ที่สามารถใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้
                            ๒. มนุษย์ คือสัตว์ที่มีจิตใจสูง
                            ๓. มนุษย์ คือสัตว์ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์               ด้วยความหมายทั้ง  ๓   นัยนี้ มนุษย์ที่แท้จริงจึงต้องสามารถใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต คือเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและคนอื่น มีพื้นฐานทางจิตสูงด้วยมาตรฐานทางศีลธรรม คือประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น จนถึงมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ อันได้ชื่อว่า เป็นมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์


              บนเส้นทางชีวิต
                            ชีวิตยังไม่ลับดับเพียงนี้              แรงยังมีจงสู้กระเสือกกระสน
                            หากเจ็บปวดรวดร้าวจงเฝ้าทน      ประจวบจนแสงอรุณอุ่นรวี
                            ใช้ฉันทะวิริยะมนมั่น                 พร้อมด้วยขันติธรรมนำสุขี
                            อุปสรรคคือมารผลาญความดี      อย่าถอยหนีจงฟันฝ่าจะหายไป
               คัดจาก   นักศึกษาสงสัย   โดย   พระโสภณคณาภรณ์                      
              ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน (๒๑)  คือ  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6822576/Y6822576.html


  .

  แก้ไขเมื่อ 24 ก.ค. 51 06:35:12

  จากคุณ : hollowpig - [ 24 ก.ค. 51 06:32:35 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม