◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  .... เหตุที่จะสนับสนุนให้อายุยืน....

  .... เหตุที่จะสนับสนุนให้อายุยืน....
  เหตุที่จะสนับสนุนให้อายุยืน

  นอกจากนี้การให้ทานยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีอายุยืน มีร่างกายแข็งแรง ดังแสดงไว้ในพระคัมภีร์สังคีติมหาวงศ์ว่า


  ในกาลที่พระเจ้าวสภราชทำศึกได้ชัยชนะ มีการดื่มสุราฉลองกันถึง ๗ วัน ได้ประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นครองเมืองอนุราธปุระต่อมาพระองค์ทรงใคร่จะทราบกำหนดพระชนม์ของพระองค์จึงเสด็จไปในที่ลับกับโหรหลวงแล้วตรัสว่า “เราต้องการทราบกำหนดอายุของเรา จงบอกแก่เราเถิด”


  โหรหลวงได้ทูลทัดทานไว้ แต่พระราชาได้ตรัสรบเร้าไม่หยุดหย่อน โหรจึงไม่อาจขัดพระทัยได้ จึงทูลกำหนดพระชนมายุตามตำราโชติศาสตร์ว่า "พระชนมายุของพระองค์ยังเหลืออยู่อีก ๑๒ ปี พระพุทธเจ้าข้า”

  พระราชาตรัสถามว่า “มีวิธีใดที่จะช่วยสนับสนุนให้อายุยืนได้บ้าง”

  โหรหลวงกราบทูลว่า “พระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้ดีในเรื่องนี้ ขอพระองค์จงนิมนต์มาเถิด”

  พระราชาจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้หนึ่งพันกหาปณะ และรับสั่งให้โหรหลวงปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ต่อจากนั้นได้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ แล้วเสด็จเข้าไปนมัสการถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะมีวิธีใดที่จะสนับสนุนให้อายุยืนได้บ้าง”

  พระภิกษุสงฆ์ได้ถวายพระพรว่า “เหตุที่จะสนับสนุนให้อายุยืนนั้นมีอยู่” และได้บอกวิธีปฏิบัติว่า “มหาบพิตรจงหมั่นบำเพ็ญทานด้วยเครื่องกรองน้ำ ผ้าขัดสนิม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อาหาร ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระวิหาร หรือที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมของพระสงฆ์ มหาบพิตรจงสมาทานศีลห้าระวังรักษาไว้ให้ดี ครั้นถึงวันอุโบสถจงสมาทานอุโบสถศีล เหตุปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนให้พระองค์มีพระชนมายุยืน ขอถวายพระพร”

  พระราชาเมื่อสดับดังนั้นจึงรับสั่งสาธุว่า “ดีแล้วเจ้าข้า” แล้วทรงกระทำตามที่พระภิกษุสงฆ์แนะนำทุกประการ และทรงบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ อีกด้วย พระราชาจึงได้เสวยราชสมบัติในเมืองอนุราธปุระต่อมาอีกถึง ๔๔ ปี ครั้นสวรรคตแล้วจึงสู่สุคติภูมิ


  http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10415

  ที่มา ธรรมจักร


  ปล. เราทำให้อายุยืนยาวกัน ดีมั้ยครับ

  จากคุณ : dissidia - [ 23 ก.ค. 51 17:41:44 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม