◀ Previous Next ▶ Up ▲  * ด้วยความเคารพ ขอถามหน่อยครับ ว่า อวิชชาไม่มีเงื่อนต้นการเกิด แต่มีอยู่แล้วจึงมีปัจจัยมาหล่อเลี้ยงให้คงอยู่

  ที่คุณจิต ได้อธิบายให้ฟัง ตาม
  อวิชชาสูตร

    [๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในกาลก่อน
  แต่นี้ อวิชชาไม่มี แต่ภายหลังจึงมี

  เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่า
  ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  เราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร
  ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา  ควรจะกล่าวว่านิวรณ์ ๕ ....
  ........................................................................................
  แสดงว่า
  อวิชชา มีของมันอยู่แล้ว ไม่ปรากฏที่มา แต่เมื่อมีจึงต้อง
  อาศัย นิวรณ์ เป็นปัจจัยให้หมุนวนสืบเนื่อง   คล้าย ๆ กับว่าอวิชชาเอง
  ก็เข้าข่ายสิ่งที่เที่ยง แต่มันไม่เที่ยงเพราะมันดับได้ ...
  เมื่ออวิชชาดับ จึงเป็น นิพพาน ที่เที่ยง นิจจัง

  คือเราไม่สามารถรู้ต้นเหตุที่มาของอวิชชา  ก่อนการทำงานของอวิชชา
  ในวงจรปฏิจสมุปบาท ใช่หรือปล่าวครับ  นอกจากแค่พิจารณา
  การทำงานของมันตามจริงไป...  ตามกระบวนการที่เกิดแล้ว

  จากคุณ : นบนอบ - [ 23 ก.ค. 51 11:05:01 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม