◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ค ว า ม ผิ ด ห วั ง ( ๕ )

  .


              ๕. ผิดหวังเพราะสู้เขาไม่ได้                เรื่องที่สู้เขาไม่ได้นั้นมีมาก  เช่น  สู้เขาไม่ได้ทางการเรียน  ทางการทำงานต่าง ๆ  ทางความงาม  ทางแต่งตัว ทางการพูด  เป็นต้น

              ในเรื่องนี้  เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก่อนว่าคนนั้นมีปัญญา  มีความสามารถ  มีปฏิภาณไม่เท่ากัน  แม้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันจากสำนักเดียวกันก็ไม่เท่ากัน  บางคนเก่งแต่พูด  ทำไม่เก่ง  บางคนเก่งคิด  แต่ทำไม่เก่ง  

              เฉพาะในเรื่องเรียน  หรือทำงานควรจะได้คิดอย่างนี้คือ


                           ๑. เรียนหรือทำลำบาก  ต้องขยันมาก  ต้องทำงานหนักมาก แต่ได้ผลช้า  คือรู้ช้า หรือประสบผลช้า อย่างนี้ก็มี
                           ๒. เรียนหรือทำลำบาก  แต่รู้เร็ว  หรือได้ผลเร็ว อย่างนี้ก็มี
                           ๓. เรียนหรือทำง่าย  ไม่ต้องอาศัยความขยันขันแข็ง  ทำงานหนักมาก  แต่ได้ผลช้า  คือรู้ช้า หรือประสบผลช้า อย่างนี้ก็มี
                           ๔. เรียนหรือทำง่าย  แต่ได้ผลเร็ว  คือรู้เร็ว  หรือได้ประสบผลเร็ว  อย่างนี้ก็มี

               (จตุ. อัง.)              หรือคิดว่าตนยังทำเหตุไม่สมผลยังทำเหตุน้อยไป  จึงยังสู้เขาไม่ได้  หรือจึงยังไม่พบความสำเร็จ  เมื่อคิดได้อย่างนี้จะได้ไม่ท้อใจ  เมื่อยังไม่ประสบความสำเร็จจะได้ขยันยิ่งขึ้น

              อนึ่ง  การแข่งขันนั้น ท่านว่าแข่งรถแข่งเรือแข่งได้  แต่แข่งบุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้   ข้อนี้ก็เป็นคติอีกอย่างหนึ่งสำหรับให้คิดเพื่อผ่อนคลายความไม่สบายใจ  จะได้คิดสร้างความดี  

              และข้อนี้เป็นเรื่องของหลักกรรมอีกเช่นเดียวกัน  ดังที่ว่ากรรมคือการกระทำย่อมทำให้สัตว์ (หมายถึงคนด้วย) ดีบ้าง  เลวบ้าง แล้วแต่กรรม (การกระทำนั้น ๆ)   (อุ. ม.)

              และขอให้นำหลักในเรื่องการผิดหวังในการเรียน  พร้อมทั้งหลักสำหรับการตั้งตัวมาพิจารณาประกอบเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วย

              ส่วนเรื่องความงามนั้น  ศัตรูของความงาม  คือความแก่และใคร ๆ ก็แก่ พอแก่ตัวอายุ ๖๐ – ๗๐  แล้ว  คนสวยคนไม่สวยก็อยู่ในสภาพเดียวกัน  คือแก่ดูไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น

              ดังนั้น  ความงามจึงสู้คุณธรรมไม่ได้  เพราะงามคุณธรรมยั่งยืนกว่า  มีคุณค่ากว่างามรูป  ดังนั้นอย่าไปทุกข์ใจว่างามสู้เขาไม่ได้  เพราะพอแก่แล้วก็เหมือนกันคือดูไม่ได้เท่า ๆกัน


              คัดจาก  “๑ ใน  ๘๔,๐๐๐”  
              โดย  ส. ร.
              การผิดหวัง (๔)  
              คือ  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6819483/Y6819483.html

             

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 23 ก.ค. 51 06:34:26 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม