◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง ทุ ก ข์

  .

                            ความทุกข์เกิดขึ้นโดยวิธีใด?

                             ทุกขนิโรธสูตร


           [๑๖๒] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า

          ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไฉน

                   เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิด    จั ก ขุ วิ ญ ญ า ณ  
                            ความประชุมแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ
                            เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา
                            เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา
                   ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์

                            เพราะอาศัยหูและเสียง ...
                            เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ...
                            เพราะอาศัยลิ้นและรส ...
                            เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ...
                            เพราะอาศัยใจและธรรม
                                     จึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ
                                     เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา
                                     เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา

                   ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ฯ


           ทุกขนิโรธสูตร   นิ. สํ. [๑๖๒]
           ตบ. ๑๖  :  ๘๖ – ๘๗   ตท.  ๑๖ : ๗๙
           ตอ. K.S. II : ๕๐.
           http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?item=162&book=16&bookZ=
           คัดจาก : “พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์” ,  “แสง  จันทร์งาม”

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 26 ธ.ค. 50 20:33:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม