◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สัมมนาฟรี - การปฏิวัติแนวทางการบริหารแนวใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร CEO

  ไปเจอมาเห็นว่ามีประโยชน์ ก็เลยเอามาลงให้..
  -=-=-=-=-=-
  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การปฏิวัติแนวทางการบริหารแนวใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร CEO" วันที่ 12 พย. 46โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชน ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'การปฏิวัติแนวทางการบริหารแนวใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร CEO' ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งประยุกต์การบริหารจัดการสมัยใหม่แบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน

  บัณฑิตวิทยาลับ สถาบัณราชภัฏสวนดุสิต และหนังสือพิมพ์มติชน ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ในการที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจีรวรรณ บุญพิทักษ์ โทรศัพท์ 02-243-3408, 02-244-5881

  ------------------------------------------------------

  กำหนดการสัมมนา
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546
  การปฏิวัติแนวทางการบริหารแนวใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร CEO
  ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

  12.00 - 13.00 น. : ลงทะเบียนเข้าสัมมนา
  13.00 - 13.10 น. : ผศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ อธิหารบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กล่าวรายงาน
  13.10 - 13.45 น. : นายพงษ์เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
  13.45 - 14.00 น. : รับประทานอาหารว่าง
  14.00 - 15.30 น. : การเสวนาในหัวข้อ 'แนวคิดเชิงรุกกับการบริหารแนวใหม่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ' โดยวิทยากรรับเชิญ ผู้บริหารระดับสูง, นักวิชาการ (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา), ภาครัฐจากกระทรวงมหาดไทย (นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์) ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม (รายการ หมายเหตุประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 11)
  15.30 - 16.00 น. : คำถามและคำตอบ
  16.00 - 16.10 น. : ปิดการสัมมนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

  จากคุณ : wbj - [ 22 ต.ค. 46 12:07:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม