◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


สอบถามเรื่อง VB2005 เกี่ยวกับการสั่งพิมพ์รายงานครับ

จากหนังสือ สร้างระบบฐานข้อมูลด้วยวิชวลเบสิก.net  ของ อ.ศุภชัย สมพานิช ในส่วนของรายงาน ผมลองเขียนโค้ดตามหนังสือ แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาปริ้นท์รายงาน ถ้าจำนวนเร็คครอดผมมากเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มันปริ้นเพียง 1 หน้าครับ ส่วนที่เหลือไม่ปริ้นออกมาเลยครับ
โค้ดบางส่วนดังนี้ครับ (ตย.โค้ด)

       Dim i As Integer = 0
       Dim CurrentYPosition As Integer = 230
       Dim strColumn1 As String = ""
       Dim strColumn2 As Date
       Dim strColumn3 As String = ""
       Dim strColumn4 As String = ""

       AnyString(e.Graphics, tmpChk, 50, 145)
       AnyString(e.Graphics, tmpLine, 50, 170)
       AnyString(e.Graphics, "เลขที่เอกสาร", 50, 185) 'หัวข้อ
       AnyString(e.Graphics, "วดป.เกิดอุบัติการณ์", 150, 185) 'หัวข้อ
       AnyString(e.Graphics, "หน่วยงานที่เกิด", 280, 185) 'หัวข้อ
       AnyString(e.Graphics, "เกิดอุบัติการณ์", 400, 185) 'หัวข้อ
       AnyString(e.Graphics, tmpLine, 50, 200)


       If ds.Tables("risk").Rows.Count <> 0 Then
           For i = 0 To ds.Tables("risk").Rows.Count - 1
               strColumn1 = CStr(ds.Tables("risk").Rows(i).Item("risk_id"))
               strColumn2 = CDate(ds.Tables("risk").Rows(i).Item("risk_date"))
               strColumn3 = CStr(ds.Tables("risk").Rows(i).Item("dep_rep"))
               strColumn4 = CStr(ds.Tables("risk").Rows(i).Item("what_h"))
               AnyString(e.Graphics, strColumn1, 60, CurrentYPosition)
               AnyString(e.Graphics, strColumn2.ToLongDateString, 145, CurrentYPosition)
               AnyString(e.Graphics, strColumn3.ToString, 280, CurrentYPosition)
               AnyString(e.Graphics, strColumn4, 370, CurrentYPosition)
               CurrentYPosition = CurrentYPosition + 20
           Next
       End If

พอสั่งพิมพ์ถ้าข้อมูลไม่มากมันก็พิมพ์ได้ใน 1 หน้าครับ แต่ถ้าข้อมูลมากๆ มันพิมพ์แค่ 1 หน้า ส่วนที่เหลือ(เยอะ) ไม่พิมพ์ต่อครับ อยากจะถามแนวทางว่า จะเขียนโค้ดอย่างไรให้มันพิมท์ต่อหน้าต่อไปจนหมดครับ

ขอขอบพระคุณมากครับ


จากคุณ : thamma_kkh -[ 25 ก.ค. 50 - 13:37:09 ]

กระทู้ยอดนิยม