◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
รถไฟไทย รถไฟใคร? vote  

รถไฟไทย รถไฟใคร?

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

...สังศิต พิริยะรังสรรค์
ผอ.โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้หยุดเดินรถไฟในวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนกว่า 2 แสนคน เดือดร้อนและการรถไฟแห่งประเทศไทยสูญเสียรายได้กว่า 20 ล้านบาท โดยเรียกร้องให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552

สาระของมติครม.ข้างต้นเป็นการแบ่งการรถไฟออกเป็น 2 หน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งดูแลเรื่องการจัดการการเดินรถทั้งด้านรถโดยสารและการขนส่ง โดยนอกจากดูแลการเดินรถไฟตามปกติแล้ว ต้องรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ได้แก่การบริหารรถไฟฟ้าไปสุวรรณภูมิ หรือแอร์พอร์ตลิงก์ รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตด้วย

อีกหน่วยงานหนึ่งที่จะจัดตั้งขึ้นจะดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯ ซึ่งมีที่ดินทั่วประเทศกว่า 2 แสนไร่ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดการ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามสภาพทำเลของพื้นที่ ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นแหล่งที่คนมีอำนาจทั้งนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในการรถไฟฯ ใช้หาผลประโยชน์ใส่ตัว หากมีการจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้ให้ดีแล้ว การรถไฟฯ จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจนสามารถนำไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้ เช่น การลงทุนหรือปรับปรุงระบบการเดินรถของการรถไฟฯ เป็นต้น

ตามมติครม. ที่ให้แยกการรถไฟฯ ออกเป็นสองหน่วยงานและให้มีการจัดตั้งเป็นรูปบริษัท โดยที่การรถไฟเป็นผู้ถือหุ้น100% นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารงาน แต่สิ่งที่สหภาพการรถไฟฯ กังวลใจว่าจะเป็นการเอาสมบัติชาติของประชาชนไปขายให้กับเอกชน จึงเป็นการสมควรที่จะพิจารณาว่ามติครม. เข้าข่ายวาทกรรมที่สหภาพการรถไฟฯกังวลหรือไม่?

จากผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ที่ผ่านมา พบว่าการรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ติดอันดับขาดทุนอันดับต้นๆ เคียงคู่กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2551 การรถไฟฯ ขาดทุน 10,142 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หรือ ROA การรถไฟฯ มีอัตราผลตอบแทนติดลบถึง 32.7% ซึ่งหากเป็นธุรกิจเอกชนทั่วไปถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ เมื่อพิจารณาในช่วงปี 2547-2549 รัฐบาลได้ใช้เงินภาษีอากรเพื่ออุดหนุนผลขาดทุนให้กับการรถไฟฯ ดังนี้คือ ปี 2547 จำนวน 4,140 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 3,970 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 3,970 ล้านบาท รวมเวลาเพียง 3 ปี รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีอากรอุดหนุนการรถไฟถึง 11,980 ล้านบาท

นอกจากนี้แล้วในแผนการปรับปรุงรถไฟ ในช่วงปี 2555 รัฐบาลมีแผนที่จะลงทุนถึง 102,047 ล้านบาท โดยการรถไฟฯจะต้องมีการปรับปรุงการเดินรถ การสร้างรางรถไฟรางคู่เป็นต้น ซึ่งแผนงานลงทุนนี้เป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศ เพื่อลดค่าขนส่งสินค้าให้กับสินค้าไทย เพราะการขนส่งทางระบบรางถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดและจะทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับสินค้าประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้

เมื่อพิจารณาถึงตัวเลขดังกล่าวข้างต้น หากการรถไฟฯ ไม่มีการพัฒนา ปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินที่รัฐลงทุนไปจะไม่สูญเปล่า ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวหากไม่ต้องเอามาอุดหนุนย่อมสามารถที่จะเอาไปพัฒนาภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมที่มีความจำเป็นมากกว่าได้ นอกจากนี้การจัดตั้งหน่วยงานให้อยู่ในรูปของบริษัทนั้นไม่ได้ถูกทำขึ้นเป็นครั้งแรกที่การรถไฟฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะยังเป็นบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น 100% แต่มีการจัดการที่ดีสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในสังคมไทยได้ และมีการจัดการจนสามารถปรับตัวเข้ากับการแข่งขันในโลกธุรกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลประกอบการที่ดีจนไม่เป็นภาระของรัฐบาล สามารถให้บริการกับประชาชนและสังคมได้ดีจนได้รับการชื่นชม

รถไฟไทยเป็นกิจการที่ได้รับพระราชทานมา จึงเป็นกิจการที่เป็นสมบัติของชาติ และเป็นของประชาชนร่วมกัน การเป็นสมบัติของชาติ มิใช่ปล่อยให้การรถไฟฯ เป็นองค์กรที่เป็นวัตถุโบราณ หรือโบราณสถาน ให้ตายซาก แล้วรัฐบาลส่งเงินอุดหนุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่มีการพัฒนาและปรับปรุง เมื่อกิจการอยู่ในสภาพที่มีปัญหาก็จะต้องมีการฟื้นฟู เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับการรถไฟฯ เหมือนเมื่อวันวาน การที่สหภาพการรถไฟฯ ใช้วิธีการหยุดเดินรถไฟ ทำให้รถไฟเป็นอัมพาต โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถไฟเดือดร้อน และทำให้นักท่องเที่ยวต้องตกค้างตามสถานีรถไฟต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

จากคุณ : superwoman
เขียนเมื่อ : 31 ส.ค. 52 15:11:57 A:58.9.174.14 X:

กระทู้ยอดนิยม