ตัวอย่างสัญญาขายบ้าน

มีตัวอย่างสัญญาขายบ้านไหมครับ และสัญญาซื้อขายนี้จะมีผลผูกมัดทางกฎหมายไหมครับ คือผมเอาเงินสดไปช่วยเพื่อนปิดยอดบัญชีเงินกู้ในธนาคารและต้องการโอนบ้านนั้นมาเป็นของตัวเอง แต่ไม่ทราบว่ากรมที่ดินจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนยังไงครับ ผมไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับเพื่อนไว้ตั้งแต่ต้น แต่กำลังคิดว่าควรจะทำ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียมการโอน ไม่แน่ใจว่าต้องมีสัญญาซื้อขายทางราชการไหมครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ อยากรีบโอนบ้านมาเป็นของตัวเองเพราะช่วยเพื่อนปิดบัญชีเงินกู้นั้นไปแล้วครับ

จากคุณ : Nat - [ 21 ส.ค. 50 01:38:06 A:158.34.240.22 X: TicketID:153264 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ตัวอย่างสัญญา ลอง search หาใน google ดูครับ มีเยอะ

สัญญาซื้อขายมีผลผูกพันตามกฎหมายครับ ในกรณีที่เซ็นชื่อทั้งสองฝ่าย

ไม่มีสัญญาซื้อขายทางราชการครับ เป็นสัญญาระหว่างคุณคนซื้อและเพื่อนคนขาย


ควรจะทำสัญญาครับ เผื่อมีปัญหาในการโอนภายหน้า จะได้เรียกร้องอะไรได้บ้าง


จากคุณ : Eissay - [ 21 ส.ค. 50 02:06:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

ทำที่…………………………………………...
วันที่………..เดือน………………………พ.ศ…………..
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง …………………………………………………………………….ตั้งอยู่เลขที่………………ตรอก/ซอย………………..ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………...อำเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ
…………………………ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ เลขที่…………………… ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่………………ตรอก/ซอย………………..ถนน…………………ตำบล/แขวง…………...อำเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1.  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้จะซื้อตกลงที่จะซื้อและผู้จะขายตกลงที่จะขายบ้านเนื้อที่…………………ตารางเมตรบนโฉนดที่แปลงหมายเลขที่………………………..ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เป็นอาคารบ้านพักอาศัยแบบ………………………..จำนวน……………………หลัง สิ่งปลูกสร้างตลอดจนรายละเอียดอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการทีเกี่ยวข้องหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ หรือมีเหตุจำเป็นทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น
ข้อ 2.  เงื่อนไขการชำระเงิน
2.1 ผู้จะซื้อตกลงที่จะทำการชำระเงินให้แก่ผู้จะขาย ณ สถานที่ที่ทำการของผู้จะขายหรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้จะขายจะกำหนด
2.2 ในวันทำสัญญาฉบับนี้ผู้จะซื้อได้ชำระเงินค่าทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเป็นเงินจำนวน………………………..บาท (……………………………….) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดถือว่าเป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่ผู้จะซื้อปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนเงินจำนวนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาบ้านที่ผู้จะซื้อต้องชำระทั้งสิ้น
2.3  ผู้จะซื้อต้องชำระเงินค่างวดให้แก่ผู้จะขายอีกเป็นเงินจำนวน…………………บาท (………………………………) ผู้จะซื้อตกลงที่จะทำการชำระเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายเดือน เดือน ละ……………………บาท (………………………………..) เป็นระยะเวลา…………………เดือน ทั้งนี้ผู้จะซื้อตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายในวันที่………………………………………………ของทุกเดือน โดยเริ่มชำระเงินงวดแรกในเดือน…………………………… พ.ศ……………………………..
2.4 เงินงวดสุดท้ายที่เหลืออีก……………….บาท (…………………………………)                        ผู้จะซื้อต้องชำระให้แก่ผู้จะขายภายในวันที่………ของเดือน………………..พ.ศ…………
2.5 ในวันที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ณ สำนักงานที่ดิน สาขา………………………..หลังจากการก่อสร้างหรือชำระเงินรายงวดเดือนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งผู้จะขายได้กำหนดนัดแจ้งล่วงหน้าให้ผู้จะซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง โดยจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า……………….วัน และผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวน………………….บาท (……………………………) โดยชำระเป็นเงินสด/เช็คขีดคร่อม/แคชเชียร์เช็คในนามผู้จะขาย…………….วัน นับแต่วันที่ผู้จะขายได้แจ้งถึงเหตุขัดข้องให้ผู้จะซื้อทราบ
2.6  ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้จะขายตามจำนวนและกำหนดเวลาในข้อ 2.3 หากผู้จะซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้และริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระทั้งหมดทันที โดยผู้จะซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนใดๆ ทั้งยอมให้ผู้จะขายนำบ้านที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้ไปขายให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องเอาประโยชน์อื่นใด รวมทั้งค่าเสียหายจากผู้จะขายทั้งสิ้นหรือเมื่อผู้จะซื้อได้ผิดนัดชำระเงินตามวรรคก่อนแต่ผู้จะขายเลือกที่จะทำการได้แจ้งให้ผู้จะซื้อปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินที่ค้างชำระกันภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวของผู้จะขาย  ในกรณีดังกล่าวผู้จะซื้อต้องชำระเงินที่ค้างชำระภายในกำหนดเวลาพร้อมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินที่ค้างชำระ  โดยให้คิดตั้งแต่วันที่จำนวนเงิน      ดังกล่าวถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ได้รับชำระแล้ว การกระทำดังกล่าวนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้จะขายในการดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้
2.7 หากผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่างวดของแต่ละเดือนเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกันผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระมาแล้วทั้งหมดได้ทันที โดยผู้จะซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งยอมให้ผู้จะขายนำบ้านที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้ไปขายให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องเอาประโยชน์อื่นใด รวมทั้งค่าเสียหายจากผู้จะขายทั้งสิ้น
2.8 ผู้จะซื้อสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปเพราะเหตุสุดวิสัย ภาวะสงคราม หรือต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นต้น ผู้จะขายจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับมาผู้จะซื้อให้แก่ผู้จะซื้อจนครบ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดต่อกันอีก
ข้อ 3.  ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรม
3.1 ผู้จะซื้อมีหน้าที่ออกค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่จะต้องชำระให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน………………………………
3.2 ผู้จะขายเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถึงกำหนดชำระก่อนหรือในวัน           จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถึงกำหนดชำระหลังจากวันดังกล่าวผู้จะซื้อ          จะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น

ข้อ 4.  การโอนสิทธิ   ผู้จะซื้อจะทำการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จะขาย โดยแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้รับโอนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้จะขายเพี่อพิจารณา และทั้งนี้หากผู้จะขายตกลงยินยอมกับการโอนสิทธิและหน้าที่ ดังกล่าว ผู้จะซื้อให้สัญญาว่าตนตกลงยอมจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัญญาฉบับใหม่เป็นเงินจำนวน…………………บาท (……………………………….) ให้แก่ผู้จะขายในวันทำสัญญาฉบับใหม่
อนึ่ง  ในกรณีที่มีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ ผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามข้อ      ตกลงและเงื่อนไขในสัญญานี้ทุกประการ
ข้อ  5.  ในกรณีที่มีความตกลงอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้แล้ว และข้อตกลงใหม่ที่จะดำเนินความตกลงกันนั้นไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเดิม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้สัญญาว่าจะทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชี่อทั้งสองฝ่ายแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ และบันทึกข้อตกลงดังกล่าวที่แนบไว้ท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความและเข้าใจสัญญาดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้จะขาย
        (………………………………….)
ลงชื่อ………………………………….ผู้จะซื้อ
        (………………………………….)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
        (………………………………….)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
        (………………………………….)


จากคุณ : I_วชิรวิทย์ - [ 21 ส.ค. 50 09:31:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

จะทำสัญญาอะไรแน่ สัญญาจะซื้่อจะขายหรือสัญญาซื้อขาย
ถ้าสัญญาจะซื้อจะขายก็มีแบบฟอร์มเยอะแยะไปหาซื้อเอาได้

แต่ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายบ้านเลย มันจะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน คุณไม่ต้องเตรียมสัญญาไปเองสำนักงานที่ดินเขาจะจัดการให้ทุกอย่าง
ค่าธรรมเนียมก็ร้อยละสองของราคาประเมิน อากรแสดมป์ร้อยละ ห้าสิบสตางค์ ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่ง แต่บอกไม่ได้ว่าเท่าไรเพราะต้องมีข้อมูลหลายอย่าง
(ต้องการรายละเอียดให้ไปดูที่เว็บกรมที่ดิน www.dol.go.th ให้ดูด้านซ้ายมือหัวข้อ แนวทางการ
จดทะเบียนและตัวอย่างสัญญา


จากคุณ : ที่ดินเก่า - [ 21 ส.ค. 50 10:45:51 A:203.113.45.228 X: TicketID:141067 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom