◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม - socialist market economy

  เคยเห็นถามกันเรื่อง socialist market economy ตอนนี้ได้พบเรื่องนี้ที่บทความ จีนเป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยม หลังผ่านกฎหมายคุ้มครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเอกชน ที่เว็บ http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q2/2007april13p10.htm ดังนี้ (ตัดเอามาเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง):--

  กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินเอกชนฉบับแรกของจีน

  จีนที่กำลังเปลี่ยน : วิภา อุตมฉันท์ มติชนรายสัปดาห์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1392

  หวัง จัง กว๋อ รองประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนจีน ได้อ่านร่างกฎหมายกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินฉบับแรกของจีน ความยาวประมาณ 7 หน้า ต่อสภาผู้แทนประชาชนและสภาที่ปรึกษาการเมือง สมัยที่ 5 ชุดที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สภารับร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นก่อนปิดสมัยประชุม

  เนื้อหาฉบับเต็มแบ่งเป็น 6 ตอน มีบทนำเกริ่นกล่าวถึงความรอบคอบและรอบด้านของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งใช้เวลาร่างถึงกว่า 13 ปี ผ่านการรับฟังมติสาธารณะและพิจารณาแก้ไขอีกกว่า 100 ครั้ง เพราะจีนถือว่าเป็นกฎหมายแบ่งยุคแบ่งสมัยฉบับหนึ่งทีเดียว

  เนื้อหา ตอนที่ 1 เจาะเข้าสู่หัวใจโดยไม่พูดพล่ามทำเพลง ระบุชัดว่า "ระบบกรรมสิทธิทรัพย์สินแบบสังคมนิยม แตกต่างจากระบบทรัพย์สินแบบทุนนิยมโดยธาตุแท้" คือเศรษฐกิจสังคมนิยมจะต้องเป็นรากฐาน เศรษฐกิจรูปแบบอื่นๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ "อย่างแน่นอนไม่คลอนแคลน" "เศรษฐกิจของรัฐ (state) จะเป็นรูปแบบหลัก เศรษฐกิจอื่นๆ พัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน" แล้วรวมเรียกว่าเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม (socialist market economy)

  กฎหมายได้ขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างกรรมสิทธิ์รัฐ กรรมสิทธิ์ชุมชน (public) และกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (individual) โดยชูกรรมสิทธิ์รัฐให้สูงเด่นและให้เกิดบทบาทเต็มที่ ด้วยเหตุผลว่ามันจะกลับไปอุ้มชูกรรมสิทธิ์อื่นๆ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่น

  จากคุณ : สุธน หิญ - [ 1 มิ.ย. 50 07:54:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม