◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 51

  ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 51
  “นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย ครั้งที่ 5”
  ความจริงของภาวะตลาด-ทำอย่างไรชาติจึงจะมั่งคั่งด้วยอสังหาริมทรัพย์
  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549  12:30-17:15 น.
  ณ ห้องประชุม 301 ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ. ตึก 2 ชั้น 3 ถ.พระราม 9

  กำหนดการ
  12:30 ลงทะเบียน – รับเอกสาร

  13:00 เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ

  13:30 การนำเสนอ “แบบอย่างและบทเรียนของการจัดการที่อยู่อาศัยไทย
  พ.ศ.2500-2550” ดร.โสภณ พรโชคชัย
  ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

  14:00 การสัมมนากลุ่มย่อย
  1: สร้างเมืองใหม่อย่างไรให้เป็นจริง
  มรว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร

  2: แนวทางที่ถูกต้องในการสร้างบ้านคนจน
  คุณธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ นิรันดร์เรสซิเด้น

  3: ระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อที่อยู่อาศัย
  นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  4: มาตรการป้องกันการเก็งกำไรที่เหมาะสม
  คุณพัลลภ กฤตยานวัช, ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  5: ทำเลที่อยู่อาศัยที่มีอนาคตในปี 2550
  นายวสันต์ คงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ Agency for Real Estate Affairs

  15:15 พัก รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

  15:30 การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย

  16:00 ความเห็นของหน่วยราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายกฤษฎา อุทยานิน รองผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผอ.สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สภาพัฒน์ฯ
  นายสมศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองผอ. สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  ผู้แทน กรมที่ดิน
  ผู้แทน การเคหะแห่งชาติ
  ผู้แทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  17:15 ปิดการเสวนา

  ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนหอการค้า
  องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
  สมัครเข้าร่วมเสวนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมโดยบริจาคค่าเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  สถานที่ เอกสาร เป็นเงินท่านละ 750 บาท

  ติดต่อ
  คุณชนกนันท์ มงคลชัยประทีป ฝ่ายประสานงานมูลนิธิ
  Tel. 0.2295.3171  Fax 0.2295.1154  Eml: [email protected]

  จากคุณ : maylada - [ 8 ธ.ค. 49 14:51:15 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม