◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
คำ ล ง ท้ า ย ห ลั ง ใ ห้ ศี ล vote  

.


            คำลงท้ายหลังให้ศีล  ที่พระท่านกล่าวเป็นภาษาบาลีว่า  “สีเลน สุคติ ยนฺติ”   จนถึง   “ตสฺมา  สีลํ  วิโสธเย”    แปลว่าอะไร?  เป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก            ได้ตรวจสอบดูแล้ว  น่าจะเป็นคำของพระสาวกที่ผูกขึ้นเป็นบทกวีภาษาบาลี  โดยเก็บจากหลักคำสอนที่เป็นพระวจนะของพระพุทธเจ้า  คำลงท้าย  คือ   “ตสฺมา  สีลํ  วิโสธเย” ตรงกับข้อความในเถรคาถาเป็นภาษิตของ  พระสีลวัตเถระ  (๒๖/๓๘๗/๓๕๘)   คำแปลภาษาบาลีที่ถามมีดังนี้             “จงไปสู่สุคติได้ก็ด้วยศีล  จะพรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์ได้ก็ด้วยศีล  จะบรรลุนิพพานได้ก็ด้วยศีล  เพราะฉะนั้น  พึงชำระศีลให้สะอาดเทอญ”            มีปัญหาอยู่ที่ว่า  เพียงศีลจะทำให้ถึงนิพพานได้อย่างไร  ขอตอบว่าหมายถึงศีลที่หลอมรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสมาธิและปัญญา  ที่เรียกว่า  มัคคสมังคี   หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งเมื่อศีลเป็นบันไดขั้นแรก  สมาธิและปัญญา  เป็นบันได้ขั้นที่ ๒ และ ๓   ส่งให้บรรลุนิพพาน  การกล่าวว่าจะบรรลุนิพพานได้ด้วยศีลนั้น  ก็นับว่ามีเหตุผลสมควรในฐานะเป็นคุณธรรมอันเป็นบันไดขั้นแรกนำไปสู่พระนิพพาน            คัดจาก  “คำถาม – คำตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา  เล่ม ๓”  
            โดย  อ.สุชีพ  ปัญญานุภาพ

.

จากคุณ : hollowpig
เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 52 22:23:44

กระทู้ยอดนิยม