◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คนเรา ย่อมเดือดร้อนเพราะสองอย่าง

  จาก

  อรรถกถา เตมิยชาดก
  พระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี


  มีคำสอนตอนหนึ่งของพระโพธิสัตว์  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงให้พระภิกษุ  สอนว่า . . .


               "มหาบพิตร อาตมภาพนอนผู้เดียวบนเครื่องลาดใบไม้ที่ปูลาดไว้ เพราะการนอนผู้เดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผ่องใส.

                การรักษาทางราชการที่ผูกเหน็บดาบของอาตมภาพไม่มี เพราะการนอนผู้เดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผ่องใส.


                ขอถวายพระพร อาตมภาพไม่ตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว ไม่ปรารถนาถึงอารมณ์ที่ยังไม่มาถึง ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส.

                คนพาลทั้งหลายย่อมเหี่ยวแห้ง เพราะเหตุ ๒ อย่างนั้น คือ เพราะปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึง เพราะตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว ดุจไม้อ้อที่ยังเขียวสด ถูกถอนทิ้งไว้ที่แดดฉะนั้น.

  ท่านสามารถอ่านเตมิยชาดกได้จาก
  http://84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=1&p=1

  จากคุณ : SpiritWithin_HolyStream - [ 23 พ.ย. 51 11:04:41 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม