◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คำ อ ว ย พ ร ที่ ข อ จ า ก พ ร ะ รั ต น ต รั ย

  .


              คำอวยพรขอให้พระรัตนตรัยดลบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้  บางท่านมีความเห็นว่า  บุคคลต้องปฏิบัติให้เกิดสิ่งนั้น  ๆ  ด้วยตนเอง ไม่ใช่อาศัยการดลบันดาล  จะอธิบายอย่างไร ?               เรื่องนี้ถ้าตอบโดยอาศัยข้ออุปมาอุปมัย  ความจะชัดขึ้นเมื่อฝนตกหรือแดดออก  บุคคลกางร่มก็ดี  เข้าในที่มุงที่บังก็ดี  ถ้ามองเพียงแง่เดียวก็จะเห็นได้ว่า  บุคคลนั้นช่วยตัวเอง  พึ่งตัวเองในการคุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ตัวเอง ถ้ามองให้กว้างออกไปสักนิดก็จะเห็นว่า  ถ้าร่มนั้นขาดวิ่น  หรือที่มุงที่บังโปร่งจนไม่อาจคุ้มแดดหรือฝนได้  ร่มหรือที่มุงที่บังนั้นจะเป็นประโยชน์อะไร  

               พระรัตนตรัยก็เช่นเดียวกัน  เป็นที่พึ่งเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝนแห่งชีวิตได้อย่างดีจริง  แต่บุคคลจะได้ประโยชน์ก็ต้องอาศัยตัวเองลงมือกระทำบางอย่าง เช่น  ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักคำสอน  สร้างความร่มเย็นความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิต  แต่ในขณะเดียวกันจะปฏิเสธหลักการอันประเสริฐ  ที่พระรัตนตรัยเป็นเสมือนร่ม  หรือเครื่องมุงเครื่องบังอันมีคุณค่า  ก็ดูจะเป็นการมองแง่เดียวจนไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย  

               สรุปความ่วาต้องอาศัยตัวเราเองปฏิบัติด้วย  อาศัยคุณธรรมและหลักธรรมอันประเสริฐที่พระรัตนตรัยวางแนวไว้ให้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องคุ้มครอง  และอำนวยผลดีให้แก่ผู้ปฏิบัติตามด้วย  มีแต่ร่มไม้ชายคา  แต่คนไม่เข้าไปอาศัยก็ดี  ร่มไม้ชายคาโปร่งคุ้มอะไรไม่ได้ก็ดี  ทั้งสองอย่างก็ไม่อำนวยประโยชน์ด้วยกัน ต้องอาศัยทั้งการรู้จักใช้ร่มไม้ชายคา  และอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของร่มไม้ชายคานั้น  ผู้เข้าอาศัยก็ได้รับความคุ้มครองอันสมบูรณ์              คัดจาก  “คำถาม – คำตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา  เล่ม ๒”  
              โดย  อ.สุชีพ  ปัญญานุภาพ

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 18 พ.ย. 51 21:27:11 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม