◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ก า ร ทำ บุ ญ กั บ ทำ ท า น ต่ า ง กั น อ ย่ า ง ไร ?

  .


               บุญนั้นขอบข่ายกว้าง  ทานก็เป็นการทำบุญประการหนึ่ง  แต่ว่าขอบข่ายมันก็แคบลงหน่อย  การทำบุญนั้นให้เข้าใจว่า  ในส่วนที่เป็นเหตุ  ก็คือเจตนาที่ประกอบด้วยกุศล  จะอะไรก็ได้  เจตนาประกอบด้วยกุศลบังเกิดขึ้นแล้ว  บุคคลให้ทาน  บุคคลไหว้คนอื่น  ช่วยเหลือในกิจการงานที่เหมาะที่ควรแก่บุคคลอื่น แม้แต่บอกทางให้แก่เขา  ลุกที่นั่งให้คนแก่  ผู้หญิงนั่ง  เป็นต้น  นี่ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งหมดเลย  

               หน้าที่ของบุญก็คือขจัดสิ่งที่เรียกว่า  กิเลส  เช่นว่า  การให้ทานก็ขจัดความตระหนี่  ความหวง  ความเสียดายในสิ่งที่เราให้  การไหว้คนอื่นก็ขจัดความมานะถือตัวออกไป  การช่วยเหลือในกิจการงานที่ควรก็เป็นการขจัดความเห็นแก่ตัวออกไป  เป็นต้น

               เพราะฉะนั้น  บุญจึงมีมากมาย  จะทำเมื่อไรก็ได้  ที่ไหนก็ได้  ให้มีลักษณะอย่างที่ว่ามา  คือเจตนาที่กระทำนั้นเป็นกุศลแล้วเมื่อกระทำมีลักษณะขจัดความไม่ดีออกไปจากจิตใจ

               หลังจากกระทำไปแล้ว  ผลออกมาเป็นความสุขกายสบายใจ  นี้เห็นได้กันชัด ๆ ต่อแต่นั้นก็เป็นเรื่องของผลบุญซึ่งจะมาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลผู้กระทำได้รับความสุขความเจริญตามสมควรแก่เหตุ  ซึ่งบางเรื่องก็ต้องใช้เวลานานหน่อย  บางเรื่องเวลาที่ใช้ก็ไม่มากมายอะไร  

               ส่วนทานนั้นเป็นบุญประการหนึ่งในบรรดาบุญทั้งหลาย  แต่ให้เข้าใจไว้ว่า  ทานเป็นบุญขั้นต้น  เป็นบุญขั้นมูลฐานเท่านั้นเอง  ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะอำนวยผลบุญให้มากมายเป็นพิเศษอะไร  แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย  ให้ลองสังเกตดูว่า  เราให้อะไรแก่ใครนั้นง่ายกว่ารักษาศีล  ๕  เพราะศีล ๕ นั้น  ถ้าจะเอาจริง ๆ รักษายากกว่าให้ทาน  เพราะอะไร  เพราะต้องขจัดกิเลสได้ถึง ๕ อย่างเป็นอย่างน้อย

               แต่ว่าการให้ทานเป็นการขจัดกิเลสสักอย่าง  คือ ความตระหนี่  ความหวง  ความเสียดาย  สักอย่างหนึ่ง  เราก็สามารถทำทานได้แล้ว

               ทานจึงเป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาบุญทั้งหลาย  แต่คำว่าบุญนั้นมีขอบข่ายที่กว้างไกลมาก  และคนก็สามารถที่จะทำบุญได้ในที่ทุกสถาน  ในกาลทุกเมื่อ  ขอเพียงแต่ให้ประกอบด้วยองค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น
               คัดจาก   ส่องสิ่งสงสัย   โดย   พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  จิตญาโณ)                        

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 18 พ.ย. 51 21:27:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม