◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ทำ แ จ ง ใ ห้ ศ พ ก่ อ น เ ผ า

  .


               การที่ญาติพี่น้องทำบุญที่เรียกว่า  ทำแจง ให้ศพก่อนเผานั้น  ผู้ตายจะได้รับผลบุญจริงไหม  ?
               คำว่า  ทำแจง นั้น  ก็คงจะหมายถึงสวดแจง  ได้แก่การจัดให้มีการเทศน์สังคายนา  นิมนต์พระมาจำนวนหนึ่งสวดแจง  คือสวดต้นเหตุของพระสูตรกับพระวินัยโดยย่อ  ๆ

               การกระทำวิธีนี้เชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดา  ผู้วายชนม์ไปแล้ว  และยงเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย  ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเท่านั้นเอง  ก็แบบนิมนต์พระมาเทศน์มาสวดอภิธรรมมัตถสังคหะ  

               ดังนั้นเมื่ออยู่ในรูปนี้ก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศล  คือญาติพี่น้องอาจจะอาศัยงานเหล่านั้นแล้วก็ทำบุญด้วยการให้ทาน  ด้วยการรักษาศีล  ด้วยการฟังธรรม  ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพากันในกิจที่ชอบ  ก็รวบรวมกันเป็นปัจจัยที่เป็นกำลัง  อุทิศ  กุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้ว  ก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำบุญด้วยอะไร  เรื่องอะไร  ถ้าเป็นการกระทำเป็นบุญเป็นกุศลมีผลเป็นความสุข  ก็สามารถที่จะอุทิศให้แก่ญาติผู้วายชนม์ไปแล้วได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยเงื่อนไข  สามอย่างเหมือนกันคือ


                            ๑. ญาติที่มีชีวิตอยู่  จะต้องทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง
                            ๒. ญาติอุทิศกุศลไปให้แก่ผู้วายชนม์
                            ๓. ผู้วายชนม์รับทราบด้วยญาณวิถีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว อนุโมทนาในกุศลจริยาส่นนี้  


               เมื่อครบองค์อย่างนี้  ญาติที่ตายไปแล้ว  ชื่อว่าได้รับส่วนบุญ  แต่ได้โปรดเข้าใจว่า  รับส่วนบุญในความหมายของพระพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่มีลักษณะแบบส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ไปให้  แต่เป็นเรื่องของญาติที่ตายไปแล้ว  อาศัยการกระทำของผู้ที่มีชีวิตอยู่  แล้วอุทิศไปให้นั้นเขาก็อนุมโทนา  การได้บุญของเขาจึงเกิดขึ้นด้วย  ปัตตานุโมทนามัย  ซึ่งแปลว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ  แต่ว่าบางกรณีในเรื่องของทาน  เช่นการถวายทานอุทิศแก่ผู้ที่วายชนม์บางอย่างจะสำเร็จเป็นรูปอาหารเช่น ทานให้แก่เปรต เป็นต้น  ตามหลักฐานพบว่า  เกิดเป็นอาหารทิพย์ขึ้นมา  ให้เปรตเหล่านั้นได้ดื่มกิน  ระงับความหิวกระหายซึ่งตนกำลงประสบอยู่
               คัดจาก   ส่องสิ่งสงสัย   โดย   พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  จิตญาโณ)                        

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 13 พ.ย. 51 21:30:14 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม