◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ก า ร ถ ว า ย อ า ห า ร แ ห้ ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ?

  .              การทำบุญตักบาตร  โดยถวายอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร เครื่องกระป๋อง  มีผู้กล่าวว่า  เป็นการไม่เหมาะสม  มีเหตุผลทางพระวินัยอย่างไร?  ที่ถูกควรทำอย่างไร ?

               

               พระพุทธเจ้าไม่ทรงส่งเสริมให้ภิกษุเก็บสะสมอาหารไว้ค้างคืน  จึงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารนั้น  ผู้ประสงค์จะถวายอาหารแห้งไม่ควรใส่บาตร  หรือถวายให้พระรับ  ควรมอบกับเด็กลูกศิษย์ให้จัดถวาย   ถ้าใส่บาตร  หรือถวายให้พระรับอาหารนั้น  พระจะฉันได้ไม่เกินเที่ยงวันของวันนั้น  พระฉันล่วงเวลาก็ไม่ได้  เก็บไว้ค้างคืนก็ไม่ได้  หุงต้มเองก็ไม่ได้  จึงควรช่วยพระไม่ให้ต้องอาบัติ  

               อนึ่ง  ข้าวสารทรงอนุญาตให้แสวงหาได้เมื่อจะเดินทางไกลผ่านที่กันดารอดอยากลำบาก              คัดจาก  “คำถาม – คำตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา  เล่ม ๒”  
              โดย  อ.สุชีพ  ปัญญานุภาพ

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ วันลอยกระทง 21:10:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม