>>>>>>ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึงอะไรคะ<<<<<<

หลายครั้งที่ได้ยินคนพูดถึงพุทธพจน์ "อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ." ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แล้วแปลความหมายแตกต่างกันไป

question อยากทราบว่าจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไรคะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างไร

 
 

จากคุณ : รัตนมาลี - [ 28 ต.ค. 51 14:16:42 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ลองอ่านพระสูตรนี้นะคะ และรอท่านอื่นๆมาเพิ่มเติมด้วยค่ะ


[๙๔] ดูกรอานนท์ อย่างไรเล่า ภิกษุจึงจะชื่อว่า

มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

คือจงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่


ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่

เป็นผู้มีเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก


อย่างนี้แล อานนท์ ภิกษุจึงจะชื่อว่า

มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
คือมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่


ดูกรอานนท์ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี โดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดี

จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่

ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการ ศึกษาจักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่ง ฯ
_/\_ ขอให้เจริญในธรรมค่ะ


coffee coffee


จากคุณ : oor_dt - [ 28 ต.ค. 51 16:39:26 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 2

                 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
                 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
                 คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=692&Z=720                  
                 ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=22

                 อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒
                 ๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ [๑๓๐]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=22&p=4    

แนะนำ :-
                 อ่านและค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?        

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/
                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html
                 เรื่อง สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html
                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                     ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                     การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                     มหาทาน
                     ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                     ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                     กาลทาน ๕ อย่าง
                     ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                     ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                     สังฆทาน ๗ ประเภท
                     ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                     ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                     เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                     ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทาน ๔
                     อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                     ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                     ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 28 ต.ค. 51 18:06:03 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ตน(ที่ได้แก่ขันธ์ทั้ง ๕)เป็นที่พึ่งแห่งตน(ที่ได้แก่ขันธ์ทั้ง ๕)


ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ตนไหนๆ ก็มิใช่ตนตัวอะไร


จากคุณ : เซนเถรวาทปฐมสังคายนานิยม (F=9b) - [ 28 ต.ค. 51 18:44:11 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ความหมายของคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตามความเข้าใจของรักดีคือการที่ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติเอง รู้เองและสงบเอง หรือแม้แต่หมดกิเลส หมดทุกข์เอง ผู้อื่นเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางให้เดินหรือปฏิบัติ แต่ตัวเองต้งปฏิบัติเองให้ผู้อื่นปฏิบัติแทนกันไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น นายก. ต้องการจะหมดทุกข์ หมดกิเลส ก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า และมีความขยันหมั่นเพียร มีอิทธิบาท4 หรือปฏิบัติตามพระอริยมรรคมีองค์แปด จนกระทั่ง หมดกิเลสได้ในที่สุด

จะเห็นว่า ต้องพึ่งพาตนเอง หรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่พึ่งผู้อื่นทำแทนให้

ในความหมายของทางโลก ยังต้องมีคำว่าตนหรือตัวตนอยู่แต่ในความหมายของทางธรรม ตัวตนก็ไม่มี ตัวตนเป็นเพียงสิ่งสมมุติ

 
 


จากคุณ : รักดี - [ 28 ต.ค. 51 19:14:21 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ใครก็นั่งสมาธิแทนเราไม่ได้

จากคุณ : บิ๊กโต้ง - [ 28 ต.ค. 51 19:27:49 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 6

อนุโมทนา การสนทนาธรรมตามกาลครับ

ผมขอร่วมฟังธรรมตามกาล ครับ

ขอเสริมทัศนะส่วนตัว ว่า

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
มีหลายนัยยะ ครับ
ทั้งในทางโลก และทางธรรม

ในทางโลก มีมากมายหลายเรื่องครับ
เ่ช่น
นักเรียน ขยันหมั่นเพียร ในการศึกษา
แบบว่า
ทำการบ้านด้วยตนเอง ทำข้อสอบ ทำการทดลอง ทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์
ด้วยตนเอง ไม่ต้องลอกใคร ไม่ทุจริตในการเรียน การสอบ
หรือ
คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ด้วยฆราวาสธรรม ๔
บำเพ็ญ อุ  อา  กะ สะ  
ประกอบสัมมาชีพ ทำมาหากิน เลี้ยงตนและครอบครัว ด้วยตนเอง
ฯล

ในทางธรรม
กล่าวโดยย่อ คือ

วิปัสสนาธุระ . การประพฤติธรรม .
บุญจากการบำเพ็ญบารมี ๓o ทัส , กุศลกรรมบท และบุญกิริยา
ก็สามารถเป็นที่พึ่งแห่งตน ได้ทั้งในภพนี้ ภพหน้า
ทั้งในมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก
กระทั่งถึงเข้านิพพาน ครับ

เคยอ่านชาดก หลาย ๆ เรื่อง
ก็มีข้อคิดในเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เยอะเลยครับ
เช่น
มโหสถบัณฑิต  
ในมุมมองหนึ่ง
ก็อาศัยปัญญา ของตน เป็นที่พึ่งแห่งตน
ให้พ้นราชภัย พาลภัย ภัยสงคราม
อาศัยปัญญาของตน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้มหาชน ครับ

และในพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี ( สด  จนฺทสโร )  ก็มีเรื่อง
อตฺตทีปา ฯ มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง
ธมฺมทีปา ฯ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ในภาคธรรมปฏิบัติ อยู่บ้างครับ
ลองค้นหา มาศึกษาและปฏิบัติดูนะครับ

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน
นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ . . . ฯ ๑๖๐ ฯ

เราต้องพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก

Oneself indeed is master of oneself,
Who else could other master be?
With oneself perfectly trained,
One obtains a refuge hard to gain.

 
 


จากคุณ : deedang - [ 28 ต.ค. 51 19:32:21 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7

_/\_ ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ

 
 


จากคุณ : oor_dt - [ 28 ต.ค. 51 21:03:42 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ขออนุโมนาบุญความเห็นข้างบนตอบดีแล้วทุกท่านทุกข้อครับ

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บอกว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสุภาษิตที่ชาวกรุงเทพฯ เข้าใจความหมายมากที่สุด
และยังเป็นสุภาษิตที่มีความเชื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันมากที่สุดครับ

แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 51 21:49:03

 
 


จากคุณ : ebusiness - [ 28 ต.ค. 51 21:42:08 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบและขออนุโมทนาค่ะlove

แต่จากที่เคยพบมา คนส่วนใหญ่ฯ น่าจะเข้าใจความหมายที่ไม่ได้ตรงตามหลักธรรมนะคะ มักจะเข้าใจในแง่ที่ว่า ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
เช่น อยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเสร็จเร็ว จริง ๆ แล้ว การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำได้ แต่บางคนคิดว่า เกรงใจบ้างล่ะ
ขี้เกียจขอร้องอ้อนวอนใครบ้างล่ะ พูดง่าย ๆ ก็คือ มีมือมีเท้าก็ทำเองก็ได้ แล้วก็เอ่ยอ้างว่า นี่แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ความเข้าใจเช่นนี้ถูก หรือ ผิด ประการใด จะทำให้มีผลอย่างไร และถ้าไม่ถูก เราควรอธิบายอย่างไร ให้เขาเข้าใจง่าย ๆ

เพื่อน ๆ และท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยนะคะน้ำส้ม

แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 51 22:32:08

 
 


จากคุณ : รัตนมาลี - [ 28 ต.ค. 51 22:31:29 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ตนเป็นที่พึ่งของตน หมายถึง ใจของตน เป็นที่พึ่งของใจตนเองได้   คือการได้เข้าถึงของตนนั่นเอง..  ใครเข้าถึงใจตนเองได้เมื่อไหร่ ก็หมายถึงเข้าถึงที่พึ่งของตนได้เมื่อนั้น

จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 29 ต.ค. 51 00:06:54 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 11

หมายถึงตน ต้องทำเอง จึงจะได้ที่พึ่งอันเกิดแต่ตนนั้นทำเอง

ดังที่ว่า

เป็นผู้มีเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
คือมีความเพียรด้วยตนเอง
ศรัทธาพระรัตนตรัย ด้วยตนเอง ฝึกมีสติ ด้วยตนเอง และทำความดีด้วยตนเอง
จึงจะได้ที่พึ่งอันเกิดจากตนนั้น ส่วนพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้บอกแนวทางให้เท่านั้นครับ


จากคุณ : จักรแก้ว - [ 29 ต.ค. 51 14:45:23 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ความคิดเห็นที่ 4  

แต่ข้อเท็จจริง เป็นดังนี้ ............."ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ
จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อยู่เถิด"

อ้างจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
อัตตทีปสูตร-----------------------------------------------------


บทว่า อตฺตทีปา ความว่า ท่านทั้งหลายจงทำตนให้เป็นเกาะ เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นคติ ที่ไปในเบื้องหน้า เป็นที่พึ่งอยู่เถิด.
            บทว่า อตฺตสรณา นี้เป็นไวพจน์ของบทว่า อตฺตทีปา นั้นแล.
            บทว่า อนญฺญสรณา นี้เป็นคำห้ามพึ่งผู้อื่น ด้วยว่าผู้อื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้ เพราะคนหนึ่งจะพยายามทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์หาได้ไม่
            สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า
                      ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตน
                      คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
            เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า อนญฺญสรณา ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ.

            ถามว่า ก็ในที่นี้ อะไรชื่อว่าตน?
            แก้ว่า ธรรมที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตตระ (ชื่อว่าตน).

            ด้วยเหตุนั้นนั่นแล พระองค์จึงตรัสว่า ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะดังนี้.


อ้างจาก อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อัตตทีปวรรคที่ ๕
อัตตทีปสูตร***********************************************


ธรรมที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตตระ ชื่อว่า ตน

ชัดเจนนะครับว่า คำว่าตน นั้นหมายถึงถึง สัพเพธัมมา

ไม่ใช่ อัตตา เที่ยงแท้อะไรทั้งสิ้นนะครับ


ฤทธี

จากคุณ : Ritti Janson  - [ 3 ก.ย. 50 10:04:39 ]

http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5779543/Y5779543.html#4


จากคุณ : taken01 - [ 29 ต.ค. 51 15:45:57 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 13

สำหรับเราแล้ว เรายังต้องพึ่งพระพุทธเจ้าค่ะ แต่...

ตามพุทธพจน์แล้ว ถ้าให้พิจารณาตามปัญญาน้อยๆ ของเราแล้ว คงต้องจะเป็นเรื่องที่ว่า เราต้องพึ่งตัวเอง ด้วยการเริ่มปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก นั่นหมายความว่า ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เริ่มต้นปฏิบัติ ตราบนั้น ผลของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเรา


จากคุณ : ก้มหน้ารับกรรม - [ 29 ต.ค. 51 17:33:15 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 14

สมัยซ้อมกีฬา โค้ชบอกเสมอว่า มันได้กับตัวเอง ซ้อมมาก็พัฒนามาก

จากคุณ : มีดแรกไม่พลาดเป้า - [ 29 ต.ค. 51 21:35:22 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 15

กรรมดีที่เราทำไป ย่อมเป็น ที่พึ่งแก่เราได้  ต่อไป ในการเวียนว่ายใน วัฏฏะ

ผมเชื่ออย่างนี้  

พี่น้องครับ  ผมมาแล้วคร๊าบ


จากคุณ : kraho - [ 31 ต.ค. 51 01:10:25 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น :
PANTIP Toys
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 200 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com