◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ท า ง ไ ป สู่ สุ ค ติ ทุ ก ค ติ ( ๑ )

  .

               คนที่เข้าใจว่าตายแล้ว  เมื่อยังมีเหตุคือกิเลสอยู่ย่อมต้องไปเกิดอีก  จึงวิตกว่าตายแล้วจะไปเกิดในทุคติ  จะไม่ได้เกิดในสุคติ  สวรรค์  จะได้รับความลำบากเหมือนที่ตนได้รับอยู่ในชาตินี้  หรือเกรงจะไม่ได้รับความสุขเหมือนที่ตนได้รับอยู่ในชาตินี้

               เพื่อแก้ไขปัญหานี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทางไปสุคติโลกสวรรค์  หรือไปเกิดเป็นคนอีกก็ไม่ลำบาก  ทรงนี้มีมากเป็นต้นว่า


                            ๑. สมบูรณ์ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออย่างมีเหตุผล เช่น เชื่อเรื่องการทำดีทำชั่ว  และผลของการกระทำนั้น  
                            ๒. สมบูรณ์ด้วยศีล  คือ  มีความเรียบร้อยทางกาย  ทางคำพูด  มีศีล  ๕ ข้อ  เช่น เว้นการฆ่าเขา เบียดเบียนเขา  เป็นต้น
                            ๓. สมบูรณ์ด้วยความเสียสละของของตน  เป็นการเฉลี่ยนความสุขให้ผู้อื่น  คือ  ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากของของตน  และช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
                            ๔. สมบูรณ์ด้วยปัญญา  รู้จักว่าอะไรดี  อะไรชั่ว  อะไรมีประโยชน์ไร้ประโยชน์  เป็นต้น  แล้วละสิ่งที่ชั่ว  ทำสิ่งที่ดี
              (อัฏ. อัง.)


               เมื่อปฏิบัติตามหลักดังกล่าวนี้ให้ดีแล้ว  ย่อมแก้ปัญหาดังกล่าวได้  มิฉะนั้น  ก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้  คือ


                            ๑. ไม่ฆ่า  ไม่เบียดเบียน  ไม่ลัก  ไม่โกง  ไม่ประพฤติผิดทางเพศ  เป็นประจำ
                            ๒. ไม่ปด  ไม่พูดคำหยาบคาย ไม่พูดยุให้เขาแตกกัน  ไม่พูดเหลวไหล  เป็นประจำ
                            ๓. ไม่อยากได้ของเขามาเป็นของตน  ไม่ปองร้ายใครและมีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรม  เป็นประจำ  
             
              (มหา. ที.)


               หรือ


                            ๑. ไม่ทำชั่วทางกาย  มีฆ่าเขา  เป็นต้น  ทางวาจามีพูดปด เป็นต้น  ทางใจมีอยากได้ของเขามาเป็นของตน  เป็นต้น  เป็นประจำ
                            ๒. สรรเสริญพระอริยเจ้า
                            ๓. มีความเห็นถูกต้องตามความจริง
                            ๔. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยอำนาจความเห็นถูกต้องนั้น

              (นิทาน. สัง.)

               หรือรักษาศีล ๕  อย่างเคร่งครัด

              (ปัญ. อัง.)


               หรือ

                            ๑. เชื่ออย่างมีเหตุผล  เชื่อในเรื่องที่ควรเชื่อ
                            ๒. มีโอตตัปปะ  คือ เกรงตนเอง  โดยเกรงผลของการทำชั่ว
                            ๓. ไม่โกรธง่าย  โกรธแล้วก็ไม่ผูกโกรธไว้  โกรธแล้วแล้วกัน
                            ๔. มีปัญญา  รอบรู้ว่าอะไรดี  อะไรชั่ว  อย่างมีเหตุผล
             
              (สฬา. สัง.)

               หรือว่า

                            ๑. ไม่โกรธง่าย โกรธแล้วก็ไม่ผูกโกรธไว้ เป็นประจำ
                            ๒. ไม่ลบหลู่ผู้มีบุญคุณ  และผู้ใหญ่  เป็นประจำ
                            ๓. ไม่หนักในลาภในผล
                            ๔. ไม่ติดในสักการะ
                           
              (จตุ. อัง.)               ด้วยการดำเนินตามทางดังนี้  และทางที่กล่าวไว้ในที่อื่นอีก  ย่อมไปสู่สุคติ  โลกสวรรค์ได้  เมื่อตายไปแล้วและเมื่อไปเกิดเป็นคนอีก  ก็ไม่ลำบาก

               ทางไปสุคติมีมากอย่างนี้  แม้อย่างนั้นก็ยังมีคนไม่น้อยกลับไปนิยมเดินทางไปทุคติ


              คัดจาก  “๑ ใน  ๘๔,๐๐๐”  
              โดย  ส. ร.


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 25 ส.ค. 51 06:26:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม