◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  22. สิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุด ที่ควรจะนำเข้ามาให้มีอยู่ในตน นั่นเรียกว่า...

  แต่แล้วในที่สุด ความหมาย ของ นิพพาน

  ก็มิได้เปลี่ยนแปลงอะไร ไปทางไหน นอกจากหมาย

  ความอยู่อย่างเดียว ไปตามเดิมว่า เย็น - เย็น - เย็น

  เย็นชนิดไหน ก็เป็น นิพพาน ชนิดนั้น เย็นเท่าไรก็เป็น

  นิพพาน เท่านั้น เย็นเมื่อใด ก็เป็น นิพพาน เมื่อนั้น มัน

  จึงเรียกว่าเป็น สันทิฏฐิโก คือรู้จัก ประจักษ์ชัดอยู่ในใจ

  มันเป็น อกาลิโก คือไม่จำกัดเวลา มันไม่มีกิเลส เมื่อใด

  มันก็เย็นเมื่อนั้น มันไม่จำกัดเวลา แล้วก็ เอหิปัสสิโก

  เรียกมาให้ดูได้ มันมีอยู่ มีอยู่อย่างนี้ เอหิปัสสิโก และ

  โอปนยิโก เป็นสิ่งที่ควรมี ควรน้อมเข้ามาให้มีอยู่ใน

  ตนเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องรู้สึกอยู่ในใจ เป็นสิ่งที่

  ไม่จำกัดเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา หรือ ฤดูกาล หรือ

  ดินฟ้าอากาศ แล้วมันก็มีอยู่ชนิดที่เรียกมาดูได้

  เรียกมาดูได้ว่ามีความเย็นอย่างนี้ ๆ แล้วเป็นสิ่งที่

  ประเสริฐที่สุดที่ควรจะนำเข้ามาให้มีอยู่ในตน นั่น

  เรียกว่า " นิพพาน " หมายความว่า เย็น - เย็น -

  เย็น...

     ( จากหนังสือ นิพพาน สำหรับ ทุกคน ของท่าน

  พระพุทธทาส ภิกขุ )

  จากคุณ : อุลตร้าแมน คอสมอส - [ 20 มิ.ย. 51 16:46:22 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม