◀ Previous Next ▶ Up ▲


  พระอุปัชฌายะที่อุปสมบทให้แก่กุลบุตรผู้มีร่างกายไม่สมประกอบหรือวิบัติ ( ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ พ ร ะ ส ง ฆ์ ( ๑ )

  .

               พระอุปัชฌายะที่อุปสมบทให้แก่กุลบุตรผู้มีร่างกายไม่สมประกอบหรือวิบัติ เช่น เป็นง่อย เป็นการกระทำถูกต้องพระวินัยหรือไม่  ผิดถูกอย่างไรขอความกรุณาอธิบายด้วย?


               การกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องตามพระวินัย เพราะคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบต่าง ๆ นั้นเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้รับเข้าบวชในพระพุทธศาสนา คนต้องห้ามนั้นแบ่งออกเป็น  ๒  พวก คือ


               ๑.   พวกแรกห้ามบวชเด็ดขาด  แม้บวชแล้วไม่ถือว่าเป็นภิกษุ
               ๒.  พวกสองคือพวกที่ถามมา ถ้าเกิดจับพลัดจับผลูหลุดเข้ามาได้ ทรงแสดงว่าเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกับท่านเหล่าอื่น แต่ที่ท่านห้ามบวชเพราะว่า นอกจากจะไม่อาจทำหน้าที่ของพระให้สมบูรณ์ได้แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ของสถาบันสงฆ์ให้เสียหาย ปล่อยให้บวชเข้ามาบ่อย ๆ เมื่อจำนวนมากเข้าจะเป็นการทำลายสถาบันสงฆ์ ทั้งในด้านความรู้สึกของชาวบ้าน ของพระด้วยกัน และการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


               ดังนั้น ท่านที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌายะจึงต้องมีการเลือกเฟ้นกันเป็นพิเศษ เพื่อเลือกท่านที่มีความสำนึกและรับผิดชอบสูง มีความรู้และความประพฤติเหมาะสม แต่ท่านรูปใดยังทำหน้าที่บกพร่องถือเป็นคนมักง่าย ผู้ปกครองเบื้องสูงขึ้นไปอาจพิจารณาโทษห้ามมิให้เป็นอุปัชฌายะ หรือเรียกมาตักเตือนก่อนก็ย่อมทำได้ หากมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนามากพอ               คัดจาก   นักศึกษาสงสัย   โดย   พระโสภณคณาภรณ์                      
              ปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและพระธรรม ( ๑๗ )  คือ    http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6681474/Y6681474.html


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 7 มิ.ย. 51 21:41:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม