◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เ รื่ อ ง ข อ ง โ ล ก แ ล ะ เ รื่ อ ง ข อ ง ธ ร รม ( ปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและพระธรรม (๑๗) )

  .

               สิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งดินฟ้าอากาศเหล่านี้  มันเป็นเรื่องของโลกหรือเรื่องของธรรม  ใครเป็นคนแยกธรรมออกจากโลกว่า  บุคคลนั้นเรียนทางโลก  บุคคลนี้เรียนทางธรรม โลกกับธรรมต่างกันตรงไหน  ขอความกรุณาอธิบายด้วยครับ  ?


              เรื่องโลกกับธรรมนั้น เมื่อว่ากันโดยความหมายแล้วมีความเกี่ยวข้องกัน คือธรรมบางอย่างก็เป็นโลก แต่โลกไม่จำเป็นจะต้องเป็นธรรมเสมอไป เมื่อจะแบ่งสรุปจะพบว่าธรรมแบ่งออกเป็น   ๒  ประเภท คือ  


              ๑. สังขตธรรม  ธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ โลกก็อยู่ในกลุ่มธรรมนี้ด้วย ธรรมกลุ่มนี้จะมีอาการปรากฏให้เห็นคือ เกิดขึ้น แตกดับไป ในขณะที่ยังดำรงอยู่จะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
              ๒. อสังขตธรรม  คือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ท่านเรียกว่าเป็น   โ ล กุ ต ร ะ   คืออยู่เหนือโลก ไม่ปรากฏความเกิด ความดับ และความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ได้แก่นิพพานในพระพุทธศาสนา


              เมื่อโลกกับธรรมล้วนเป็นสังขตธรรม คือเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งด้วยกันแล้ว การแยกว่าเรียนทางโลกทางธรรมนั้น อันที่จริงเราแยกออกเด็ดขาดไม่ได้หรอก เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็น     โ ล ก วิ ทู     คือทรงรู้แจ้งโลกด้วย การพูดว่าใครเรียนอะไรจึงหมายเพียงเนื้อหาวิชานั้นวิชานี้ ให้สังเกตว่า วิชาการในโลกนี้เมื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วจะมีเพียง   ๓   กลุ่มเท่านั้นคือ

                           ก) กลุ่มของธรรม  เป็นเรื่องของความดีและความชั่วอันเป็นส่วนนามธรรมล้วน ๆ
                           ข) กลุ่มของธรรมชาติ  ที่ออกมาในรูปของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นต้น
                           ค) กลุ่มของสังคม  หมายถึงการเรียนรู้พัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของสังคม และวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น


              ใครจะเรียนในสายใดก็ตาม อีก    ๒   สายจะต้องได้รับการสนใจ ศึกษาด้วย แต่ไม่ได้เน้นหนักเท่าสายที่ตนต้องเรียนโดยตรงเท่านั้นเอง ที่แน่นอนที่สุดคือทุกสาขาวิชาจำต้องอาศัยธรรมในการควบคุมกำหนด บงการจิตของผู้ศึกษา หากขาดธรรมแล้วการเรียนรู้ทุกรูปแบบไม่ว่าของใครในลัทธิการเมืองใดก็ตามไม่อาจสำเร็จได้ ความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลก จึงอาจสรุปได้ว่า  


              ไม่มีโลกใดที่ไม่เกี่ยวกับธรรม แต่ธรรมบางอย่างไม่เกี่ยวกับโลกเลย  ดังอธิบายมาแล้ว
               คัดจาก   นักศึกษาสงสัย   โดย   พระโสภณคณาภรณ์                      
              ปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและพระธรรม ( ๑๖ )  คือ    http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6679114/Y6679114.html


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 6 มิ.ย. 51 21:33:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม