◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง (แปล)

  1.พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
   พระจอมมุนีได้ทรง ชนะพญามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อ ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมคือทรงระลึกถึงพระบารมี 10ประการ ที่ทรงบำเพ็ญแล้ว มีทานบารมีเป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น

  2. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
  โฆรัมปะนาฬะวะกะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
    พระจอมมุนีได้ทรง ชนะอาฬวกะยักษ์ ผู้มีจิตกระด้างดุร้ายเหี้ยมโหดมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดีคือ ขันติบารมี ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น

  3.นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
    พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญาช้างชื่อ นาฬาคิรี เป็นช้างเมามันยิ่งนัก ดุร้ายประดุจไฟป่า และร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้า(ขององค์อินทร์) ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่ง
  พระพุทธชัยมงคลนั้น

  4.อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
   ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
   พระจอมมุนีได้ทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม
  ชนะโจรชื่อองคุลีมาล(ผู้มีพวงมาลัยคือนิ้วมือของมนุษย์)
  แสนร้ายกาจมีฝีมือ ถือดาบวิ่งไลพระองค์ไปสิ้นทาง3โยชน์
  ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดช แห่งพุทธชัยมงคลนั้น

  5.กัตตะวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะเตะ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
     พระจอมมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของ
     นางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์
    เพราะทำไม้มัสัณฐานกลม (ผู้ติดไว้)ให้เป็นประดุจ
    มีท้อง ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือความสงบระงับพระหฤทัย
    ในท่ามกลางหมู่ชน ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่         ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

  6.สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะตอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
    พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือปัญญา
  ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มุ่งยกถ้อยคำของตนให้สูงล้ำดุจยกธง เป็นผู้มึดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธี คือรู้อัชญาสัยแล้วตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริง ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

  7.นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
    พระจอมมุนีได้ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมารพญานาคราช ชื่อนันโทปนันทะผู้มีความหลงผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า
  ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น

  8.ทุคคาหะทิฎฐิภุชะเคนะ สุทัฎฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ
  แปล
   พระจอมมุนีได้ทรงชนะพรหม ผู้มีนามว่าพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันวิเศษ คือ เทศนาญาณ ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้น

  เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะอัฎฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง
  สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
  แปล
  นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล 8 บทนี้ ทุกๆวัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย มีประการต่างๆ เป็นอเนก และถึงซึ่ง วิโมกข์ อันเป็นบรมสุขแล

  จากคุณ : คุณนาน่า - [ 5 มิ.ย. 51 11:40:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม