◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระพุทธศาสนาเหมาะแก่ประเทศไทย (ในสภาพปัจจุบัน) หรือไม่? ( ปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและพระธรรม (๑๕) )

  .

               อยากทราบว่า  ตามคิดเห็นของอาจารย์  ท่านอาจารย์คิดว่า  พระพุทธศาสนาเหมาะแก่ประเทศไทย (ในสภาพปัจจุบัน) หรือไม่?               ถามแปลกดีนี่ ไม่ทราบว่าต้องการจะพูดเรื่องอะไรกันแน่  เพราะพระพุทธศาสนานั้น เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นการแสดงเรื่องความจริงของโลก ชีวิต ธรรม ความเป็นจริงในระดับต่าง ๆ มีทั้งข้อที่ควรรู้ ควรละ เป้าหมายที่ควรก้าวไปและกรรมวิธีในการเข้าถึงเป้าหมายในเรื่องนั้นๆ  จึงไม่เป็นเรื่องที่จะต้องกล่าวว่า     " ใ น ส ภ า พ ปั จจุ บั น"    เพราะไม่เกี่ยวกับกาลเวลา แต่เป็นความจริงอันแท้จริงอยู่เช่นนั้น ไม่ว่ากาล สังคม โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ยิ่งปัญหาของโลกและสังคมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ความจำเป็นที่จะต้องนำหลักธรรมอันเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็มากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นในปัจจุบันนี้ โลกกำลังประสบปัญหาทางสังคม การเมืองจิตวิทยา การทหาร การเศรษฐกิจ อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

               ซึ่งเรื่องเหล่านี้หากได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เหมาะแก่กรณีนั้น ๆ แล้ว ย่อมสามารถบรรเทา ขจัดปัญหาเหล่านั้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัย อย่างในกรณีของปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้แก่คนในสังคมนั้น ขอเพียงแต่บุคคลในสังคมได้นำเอาหลักศีล  ๕  กับกัลยาณธรรม   ๕   เป็นหลักในการดำรงชีวิต ปัญหาเหล่านั้นก็จะอันตรธานไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

               ข้อที่ขอให้ชี้ประเด็นที่ไม่เหมาะสมนั้น ความเหมาะสมย่อมมีที่องค์ธรรม ซึ่งทรงแสดงไว้ในกรณีนั้น ๆ เรื่องของธรรมจึงต้องมีความเหมาะสมตลอดไป แต่ที่เกิดไม่เหมาะสมขึ้นมานั้นอาจมีได้ในกรณีของการใช้ธรรมะไม่เป็น เช่น เมตตาท่านสอนให้สร้างความรู้สึกรักหวังดีแก่คนทั่วไป แต่ใช้เกินไปจนกลายเป็นอคติ คือ ลำเอียงเพราะรักใคร่กัน ช่วยเหลือกันในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือไม่เขาถึงเมตตา แต่เป็นกามราคะ ที่มุ่งการสนองตอบ เมื่อไม่มีการสนองตอบก็เกิดความโกรธ การใช้ธรรมะไม่เป็นในลักษณะนี้จึงไม่เป็นความบกพร่องอะไรของธรรมะ แต่เป็นความบกพร่องของคน เหมือนคนที่รับยาจากหมอมาพร้อมด้วยรายละเอียดเวลา ขนาดที่จะใช้ยา แต่ไม่ได้ใช้ยาตามนั้น เกิดอันตรายขึ้นมาไม่เป็นทั้งความผิดของยาและหมอ แต่เป็นเรื่องที่คนใช้ยาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

               ได้โปรดเข้าใจว่า เรื่องธรรมะนั้นไม่ต้องประยุกต์ใช้เพราะมีความถูกต้องสมบูรณ์จนไม่ต้องประยุกต์แล้ว ขอเพียงมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้ว ใช้ธรรมะให้เหมาะสมแก่กรณีนั้น ๆ เท่านั้น จะต้องไม่มาพูดถึงคำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอีกต่อไป               คัดจาก   นักศึกษาสงสัย   โดย   พระโสภณคณาภรณ์                      
              ปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและพระธรรม ( ๑๔ )  คือ    http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6672512/Y6672512.html


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 5 มิ.ย. 51 10:57:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม