◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  13 . เรา มีชีวิตอยู่แล้ว จะทำอะไร ?... เพื่อศาสนาก็ได้ แต่ว่าอย่า เป็นศาสนา ของเรา...

  เรามีชีวิตแล้ว มีชีวิตอยู่แล้ว จะทำอะไร ?

  ก็ทำการทำงาน ไม่ใช่เพื่อตัวเราก็แล้วกัน เพื่อ

  ศาสนาก็ได้ แต่ว่าอย่าเป็น ศาสนาของเรา ทำเพื่อ

  ศาสนาก็คือ เพื่อสิ่งที่จะทำให้โลกนี้มี ความผาสุก

  จึงเห็นได้ว่า ส่วนที่เราจะกันไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

  นั้นนิดเดียว ส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกนั้นมาก

  มาย อย่างนี้จึงจะเรียกว่า ทำงานเพื่องาน เรื่องที่

  เป็น ๆ กันอยู่นั้น ไม่ใคร่เป็นไป ในรูปนี้ งานเพื่อ

  งานเพื่องานนั้น ดูจะไม่เคยรู้สึก หรือฝันถึง เพราะ

  ว่างานเพื่อกู เพื่อครอบครัวของกู เพื่อลูก เพื่อเมีย

  ของกู นี้มันมากขึ้น ๆ มากขึ้น ๆ เพื่อตัวกู - ของกู

  เข้ามาแทนที่มากขึ้น ๆ เพราะฉนั้น จึงกลายเป็น

  ทำงานเพื่อสิ่งที่ต้องการ เพื่อสิ่งที่กูต้องการกันไม่

  มีที่สิ้นสุด เพื่อลูกเมีย เพื่ออะไร ต้องการไม่มีที่

  สิ้นสุด ต้องการไม่รู้จักสิ้นสุด

             การทำงานเพื่ออะไร ที่ไม่รู้จักสิ้นสุด นี้

  เราก็เรียกว่า ทำงานเพื่อเงิน เพราะว่าเงินเป็น

  เครื่องอำนวยสิ่งเหล่านี้ ทำงานเพื่อเงินนั้น ไม่มี

  ที่สิ้นสุด ทำงานเพื่อ ตัวกู เพื่อ ของกู นั้นไม่มีที่

  สิ้นสุดกันเลย นี้มันไม่ใช่ทำงานเพื่องาน ก็

  เพราะเหตุนี้ เมื่อต่างคนต่างก็ ทำงานเพื่อ ตัวกู

  ของกู กันอย่างนี้ มันก็ต้องปะทะกัน คือ การ

  เบียดเบียนกัน ก็มีขึ้น มีพวกของตัว มีตัว ตัวมัน

  ขยายออกเป็นพวกของตัว แล้วมันก็มากขึ้น

  แล้วก็ต้อง แข่งขันกัน ต้องปะทะกัน มันเป็นความ

  ทุกข์ในทางเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน

             ทีนี้ทำงานเพื่อเงิน ภายในก็ทำด้วยจิต

  ใจ ที่เร่าร้อนเป็นไฟ เป็นเหมือนไฟเผาอย่างนั้น

  เป็นไฟขึ้นมาในภายใน ตามลำพังของการงานนี้

  ก็ได้ ก็เป็นทุกข์อย่างยิ่ง เบียดเบียนกันอีก ก็เป็น

  ทุกข์อย่างยิ่ง

               เพื่อเลี้ยงปากท้องนั้น ที่จริงไม่ต้องการ

  เท่าไร ทำงานเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้นั้น ไม่ต้อง

  การเท่าไร แต่เราต้องการมากกว่านั้น มากกว่าที่

  จำเป็น สิบเท่า ร้อยเท่า พันเท่า หมื่นเท่า แสนเท่า

  ก็ได้ นี้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นเรื่องไม่มีธรรมะ ไม่มีตัว

  ตนที่เป็นธรรมะ คือไม่มีตัวแห่งธรรมะ มีแต่ตัวของ

  กิเลส...

      ( จากหนังสือ ความว่าง ที่ พระพุทธเจ้า ตรัส

  ของท่าน พระพุทธทาส ภิกขุ )

  จากคุณ : อุลตร้าแมน คอสมอส - [ 3 มิ.ย. 51 20:10:44 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม