◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผู้ ที่ ต้ อ ง เ ดื อ ด ร้ อ น ภ า ย ห ลั ง ( ๓ )

  .

                             ๑. มีความรู้น้อย  ชอบทำชั่ว ไร้สิ่งที่มีคุณค่าในตัว
                             ๒. ชอบคบคนเลว  พอใจในธรรมที่เลว
                             ๓. ชอบนอน  ชอบคุย  เกียจคร้าน  เจ้าอารมณ์
                             ๔. อกตัญญู
                             ๕. ชอบหลอกลวง  แม้แต่สมณะก็ไม่เว้น
                             ๖. เย่อหยิ่ง ดูหมิ่นญาติของตน
                             ๗. เป็นนักเลงผู้หญิง – การพนัน – เหล้า (สิ่งเสพติด) – หัวไม้  ชอบคนหญิงเสเพล
                             ๘. เห็นแก่ตัวจัด มีของกินของใช้ก็กินก็ใช้แต่ตัว
                             ๙. เจ้าชู้  ชอบคบหญิงเสเพล
                             ๑๐. ชายแก่ได้เมียสาว (หญิงแก่ได้ผัวหนุ่ม)
                             ๑๑. ตั้งหญิง – ชาย นักเลง สุรุ่ยสุร่าย  ให้เป็นใหญ่ในการงาน
                             ๑๒. เกิดในตระกูลสูง  แต่ยากจน  และคิดมักใหญ่ใฝ่สูง


                 (สุ. ขุ.)


               

                คัดจาก   ๑ ใน  ๘๔๐๐๐๐    โดย   ส.ร.    
                ผู้ที่ต้องเดือดร้อนภายหลัง ( ๒ )  คือ http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6533349/Y6533349.html
                               

  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 21 เม.ย. 51 21:51:49 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม