◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  นั ก ศึ ก ษ า ส ง สั ย : ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ( ๑ )

  .


                แก่นแท้ของศาสนาคืออะไร ?  และแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไร?  


               แก่นแท้ของศาสนานั้น จะบ่งชัดลงไปทีเดียวไม่ง่ายนัก เพราะศาสนาในโลกมีมาก แต่อาจกล่าวโดยสรุปประเด็นสำคัญเพื่อให้ครอบคลุมศาสนาทุกศาสนาได้ดังนี้

                                  ก. ศาสนา  คือที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงสุดของมนุษยชาติ
                                  ข. ศาสนา  คือที่พึ่งทางใจ ซึ่งมนุษย์ส่วนมากย่อมเลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ และตามความเหมาะสมแก่เหตุแวดล้อมของตน
                                  ค. ศาสนา  คือคำสั่งสอนอันว่าด้วยระบบศีลธรรมและอุดมคติสูงสุดในชีวิตของบุคคล รวมทั้งแนวความเชื่อถือและแนวการปฏิบัติต่าง ๆ กัน ตามคติของแต่ละศาสนา

               
               แก่นแท้ของศาสนา ตามหลักที่กล่าวมาแล้วจึงอาจสรุปได้ว่า คือ "ระบบศีลธรรมอันอาจนำความสุข ขจัดทุกข์ให้แก่ผู้นับถือในระดับต่าง ๆ จนได้สัมผัสความสุขอันสูงสุดในศาสนานั้น ๆ "               แก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั้น อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ช่วง คือ

                             ๑. ช่วงที่เป็นเหตุ  ได้แก่ปัญญา ความรอบรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนสามารถละความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา มานะ ทิฎฐิลงไปได้
                             ๒. ในช่วงที่เป็นผล  ได้แก่ วิมุตติ คือการที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสโดยสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ ๔ ประการตามความเป็นจริง                คัดจาก   นักศึกษาสงสัย   โดย   พระโสภณคณาภรณ์        
               http://redbooks.122mb.com/part/answer/answer.htm
                ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ( ๑๘ )  คือ http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y6533348/Y6533348.html


  .

  แก้ไขเมื่อ 21 เม.ย. 51 21:58:47

  จากคุณ : hollowpig - [ 21 เม.ย. 51 21:51:49 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม