◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  แจ้งข่าว ร่วมบุญวัดภูพานฯ พร้อมรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ

  วัดภูพานฯ พร้อมรับผู้ปฏิบัติธรรม


  0 พระครูอุดมธรรมมานุกูล เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า วัดภูพานอุดมธรรม (วัดภูพานด่านสาวคอย)

  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ในแต่ละปีจะมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และญาติโยม เดินทางมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนฝึกอาชีพให้ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดอาคารสถานที่ รวมถึงห้องน้ำ และมีที่พักไม่เพียงพอ

  ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงได้จัดสร้างอาคารพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและสังคมเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยเริ่มก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตสูง ๕ ชั้น กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ในงบประมาณกว่า ๕๐ ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ชั้นแรกเป็นโรงครัวและโรงอาหาร ชั้น ๒, ๓ เป็นที่พัก ชั้น ๔ ไว้อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนชั้นที่ ๕ เป็นวิหารปฏิบัติธรรม และประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวศักดิ์สิทธิ์

  การจัดอาคารหลังนี้ ได้รับงบประมาณในการสร้างจาก ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ในฐานะประธานโครงการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๒ พรรษา เป็นประธานอำนวยการจัดสร้างและพัฒนาวัด พร้อมญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้ได้ทำพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจิมป้ายและเปิดอาคารดังกล่าว

  อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ คือ วัดยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๒,๘๓๓,๓๕๓.๕๓ บาท และขอความอุปถัมภ์ไปแล้วนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่า จะช่วยเหลือได้เพียง ๔๐๐,๐๐๐ บาท   ผู้มีจิตกุศลต้องการร่วมทำบุญด้วย โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานาแก  เลขที่บัญชี ๒๔๑-๑-๕๔๓๐๐-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๕๔๗-๒-๓๑๑๕๐-๘ ธนาคารออมสิน สาขานาแก เลขที่บัญชี ๑๑-๕๕๐๔-๒๐-๐๖๙๙๘๑-๔ ทุกธนาคารชื่อบัญชี "วัดภูพานอุดมธรรม"

  อนึ่ง ท่านผู้ใด หรือหน่วยงานใดประสงค์จะไปปฏิบัติธรรม สอบถามได้ที่ โทร.๐๘-๑๕๕๘-๔๘๐๙, ๐-๔๒๕๗-๑๗๘๓

  จากคุณ : jaratkul - [ 5 มี.ค. 51 13:40:20 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม