◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

  พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14174


     ชาวพุทธที่แท้

  “ชาวพุทธที่แท้เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบเป็นอยู่อย่างปกติ
  อยู่ ณ ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์

  จึงเป็นที่โชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
  ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความสุข
  มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน
  และมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี

  การที่ยุวพุทธิกสมาคมได้ตั้งใจพยายาม
  ในอันที่จะปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธ ให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้น
  จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ ทั้งแก่การจรรโลงพระพุทธศาสนา
  และแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัย”

   

  พระบรมราโชวาท
  พระราชทานแก่ : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙,
  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗

  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 50 11:58:35

   
   

  จากคุณ : Mr.Terran - [ วันพ่อแห่งชาติ 11:58:00 ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม