◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ความChip หายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง

  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘
  ๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔]          
             ข้อความเบื้องต้น              


             พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอนัตถปุจฉกพราหมณ์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "อตฺตา หเว" เป็นต้น.


             ความChip หายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง
               

             ได้ยินว่า พราหมณ์นั้นคิดว่า "พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวหรือหนอแล? หรือทรงทราบแม้สิ่งมิใช่ประโยชน์ เราจักทูลถามพระองค์" ดังนี้แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เห็นจะทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว ไม่ทรงทราบสิ่งที่มิใช่ประโยชน์."


             พระศาสดา. พราหมณ์ เรารู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิ่งที่มิใช่ประโยชน์.
             พราหมณ์. ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์จงตรัสบอกสิ่งที่มิใช่ประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิด.


             ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์นั้นว่า

                         
  การนอนจนตะวันขึ้น (นอนตื่นสาย)

  ความเกียจคร้าน
                         
  ความดุร้าย

  การผัดวันประกันพรุ่ง๑-

  การเดินทางไกลของคนคนเดียว

  การเข้าไปเสพภรรยาของผู้อื่น


                         พราหมณ์ ท่านจงเสพกรรม ๖ อย่างนี้เถิด, สิ่งมิใช่
                         ประโยชน์ [ความ chip หาย] จักมีแก่ท่าน.


  ____________________________
  ๑- ทีฆโสตฺติยํ หมายความว่า การผัดเพี้ยนกาลเวลา, การผัดวันประกันพรุ่ง


               พราหมณ์ฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้ว ได้ให้สาธุการว่า "ดีละ ดีละ ท่านผู้เป็นอาจารย์ของคณะ ท่านผู้เป็นใหญ่ในคณะ พระองค์เทียวย่อมทรงทราบทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิ่งที่มิใช่ประโยชน์."

               พระศาสดา. อย่างนั้น พราหมณ์, ขึ้นชื่อว่าผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์ เช่นกับด้วยเรา ไม่มี.

  แก้ไขเมื่อ 04 ธ.ค. 50 18:00:43

  จากคุณ : SpiritWithin_HolyStream - [ 4 ธ.ค. 50 17:58:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม