◀ Previous Next ▶ Up ▲


  วิชชาธรรมกายไม่มีในพระไตรปิฎก และวิชชาที่มีในพระไตรปิฎก

  วิชชาธรรมกายไม่มีในพระไตรปิฎก นั่นคือ
  พระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนให้สาวกนั่งบริกรรม "สัมมาอรหัง"
  พระพุทธเจ้ายิ่งไม่เคยสั่งสอนสาวกให้น้อมพระที่เราจำได้มาตั้งไว้ตามตรงโน้นตรงนี้ของร่างกาย

  อย่าเชื่อว่าวิชชาธรรมกายมีจริงในพระไตรปิฎกถ้าท่านยังไม่เคยอ่าน เพราะสาวกธรรมกายชอบอ้างว่าคำว่า "ธรรมกาย" ในพระไตรปิฎกนั่นคือวิชชาธรรมกาย
  ธรรมกายในพระไตรปิฎก และวิชชาธรรมกาย มันคนละอย่างกัน อ่านดูก็รู้ ดูเอาก็เห็น
  สังเกตง่ายๆ สาวกธรรมกายหาแหล่งอ้างอิง "การปฎิบัติธรรมวิชชาธรรมกาย" จากพระไตรปิฎก ไม่ได้เลย
  ทำได้แต่อ้าง... หลงพ่อโน้น หลงพ่อนี้
  เอางี้ ผมของ่ายๆ

  "มีตรงไหนในพระไตรปิฎกที่สอนให้สาวกบริกรรม สัมมา อรหัง"??
  มีแต่สอนให้ละลายจิต ละลายวิญญาณ แล้วภาวนาสัมมา อรหังนี่มันจะละลายจิตยังไง?
  "มีตรงไหนในพระไตรปิฎกที่สอนให้สาวกตามลมหายใจเข้าฐานเบื้องต้น (ปลายจมูก) ฐานท่ามกลาง (หัวใจ) ฐานที่สุด (แถวๆสะดือ)"
  มีแต่สอนว่า ห้ามตามลมหายใจเข้าฐานเบื้องต้น ฐานท่ามกลาง และฐานที่สุด (อยู่ในอุปกิเลส 16 ประการ ห้ามทำ เป็นอันตรายแก่สมาธิ)

  การปฏิบัติมีหลายอย่างเหมือนแม่น้ำ สุดท้ายก็ลงมหาสมุทรเหมือนกัน นั่นคือ "โพธิปักขิยธรรม"
  คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ มี 37 ประการ
  คือสติปัฏฐาน 4, อินทรีย์ 5, โพชฌงค์ 7, มรรค 8 ฯ
  "ไม่มีวิชชาธรรมกายในโพธิปักขิยธรรม"

  วิชชาธรรมกายมีต้นกำเนิดจากคุณสด คิดค้นขึ้นมาเอง แล้วก็มาบวชในพุทธศาสนา เป็นหลวงพ่อสด เพื่อเผยแพร่วิชชาตัวเองโดยใช้ศาสนาพุทธบังหน้า หมายความว่าใช้ประโยชน์จาก "การนับถือพุทธของคนไทย" เข้ามาเผยแพร่วิชชาตัวเอง

  เข้ามาปลอมปน กลมกลืน ในพุทธศาสนา แล้วทำให้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า นี่คือ "พุทธศาสนา"
  แต่เพราะความเข้ากันไม่ได้เลยระหว่างคำสอนพุทธศาสนากับคำสอนวิชชาธรรมกาย จึงจำเป็นต้องบิดเบือนคำสอนพุทธศาสนา

  พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพราก วิชชาธรรมกายดันสอนเพื่อความประกอบ
  พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่น วิชชาธรรมกายดันสอนเพื่อความยึดมั่นถือมั่น

  ยึดมั่นถือมั่น : ไปถือมั่นอัตตา ว่ามีแดนนิพพาน
  ประกอบ : ใช้จิตประกอบสิ่งต่างๆที่ไม่มี ให้มันมีขึ้นมาในตน เช่น ดวงแก้ว, น้อมพระสถิตตามตรงโน้นตรงนี้ของร่างกาย
  ประกอบ : ภาวนา สัมมาอรหัง  ไม่พรากจิต ไม่เพิ่มพูนเรือนว่าง พอกพูนสุญญาคารภายใน
  ยึดมั่น, ประกอบ : ฯลฯ

  ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาจริงๆที่ โพธิปักขิยธรรม
  32 แม่น้ำทุกสายที่ไหลสู่มหาสมุทร ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอยู่ในนี้ครบ จริตท่านจะเหมาะสมกับธรรมใด  เริ่มจากสติปัฏฐาน 4 ก่อนก็ได้

  ขอเชิญพิจารณา

  จากคุณ : oiooo - [ 8 พ.ย. 50 12:06:45 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม