◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ***ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ให้ครุธรรมแก่ภิกษุณีว่า...***

  ๑ ภิกษุณี แม้อุปสมบทแล้วได้ ๑๐๐ พรรษา ก็พึงเคารพกราบไหว้ พระภิกษุ แม้อุปสมบทได้วันเดียว

    ๒ ภิกษุณี จะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพระภิกษุนั้นไม่ได้ ต้องอยู่ในโอวาสที่มีพระภิกษุ

    ๓ ภิกษุณี จะต้องทำอุโบสถกรรม และรับฟังโอวาทจากสำนักภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน

    ๔ ภิกษุณี อยู่จำพรรษาแล้ว วันออกพรรษาต้องทำปวารณาในสำนักสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ( ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์)

    ๕ ภิกษุณี ถ้อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อยู่ปริวาสกรรมต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่าย

    ๖ ภิกษุณี ต้องอุปสมบทในสำนักสงฆ์สองฝ่าย หลังจากเป็นนางสิกขมามารักษาสิกขาบท ๖   ประการ คือ ๑  เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒   เว้นจากการลักขโมย ๓   เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ ๔  เว้นจากการพูดเท็จ ๕   เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา ๖ เว้นจาการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล ทั้ง ๖   ประการนี้มิให้ขาดตกบกพร้องเป็นเวลา ๒ ปี ถ้าบกพร้องในระหว่าง ๒ ปี ต้องเริ่มปฏิบัติใหม่

    ๗ ภิกษุณี จะกล่าวอักโกสกาถาคือด่าบริพาษภิกษุ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้

    ๘ ภิกษุณี ตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นต้นไป พึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียว จะให้โอวาสภิกษุมิได้
  ผมติดใจข้อ 1 กับข้อ 8 น่ะคับ มีใครพออธิบายเหตุผลได้บ้างคับ ให้ความกระจ่างผมหน่อยคับ

  ขอบคุณครับ

  จากคุณ : ความฝันในกำมือ - [ 12 ก.ค. 50 09:53:49 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม