◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เป็นแฟน หรือสามีภรรยากัน พูดน่ารักต่อกัน ไม่ทำร้ายกัน ทั้งสองย่อมมีความเจริญมาก

  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
  สมชีวิสูตรที่ ๒              [๕๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน
  ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ


                           ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของ
                           ผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่
                           กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้ง
                           สองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน
                           ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอ
                           กัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ใน
                           เทวโลก ฯ

  จบสูตรที่ ๖

  จากคุณ : ลูกพระพุทธ - [ 13 มิ.ย. 50 14:24:06 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม