◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ : พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
  (คัดมาบางส่วน  ดังนี้)


  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺสฯ
  อิติปิ  โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
  พุทฺโธ ภควาติฯ


  ณ บัดนี้จะได้แสดงธรรมกถา ว่าด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพื่อประดับสติปัญญาและปสาทะแห่งท่านสัตบุรุษพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จักแสดงตามลำดับพระบาลีที่ยกไว้ข้างต้น  เริ่มแต่คำว่า อิติปิโส ภควา ไปจนจบ แต่การแสดงจะหนักไปในทางปฎิบัติ เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่


  คำว่า คุณ ในที่นี้หมายความว่ากระไร เมื่อพิเคราะห์ดูตามถ้อยคำในบาลีนี้แล้ว หมายความว่า ความดี ความงาม  ที่ควรเทอดทูนเคารพบูชา ความดีความงามของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ของพระธรรม ๖ ประการ ของอริยสงฆ์ ๙ ประการตามที่ปรากฎในพระบาลีนี้ จักได้แสดงแต่ละประการเป็นลำดับไป เริ่มต้นพระพุทธคุณก่อน ซึ่งตั้งต้นด้วย คำว่า อรหํ ตลอดจนจบสังฆคุณ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ที่มีพระเกียรติคุณเฟื่องฟู จนเป็นที่เคารพสักการะของมวลเทวดา อินทร์ พรหม และมนุษย์มาจนตราบเท่าทุกวันนี้   มิใช่เพราะเหตุที่พระองค์เป็นกษัตริย์ แต่เป็นเพราะเหตุอื่น เหตุอื่นคืออะไร ก็คือเหตุที่พระองค์สละราชสมบัติออกบรรพชา ประกอบพระมหาวิริยะความเพียรอันแรงกล้า จนได้บรรลุพระโพธิญาณ ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันวิสาขปุรณมีเพ็ญเดือน ๖ นั้นเอง พระองค์ได้ตรัสรู้เญยยธรรมทั้งปวงในเวลาอันรุ่งอรุณวันนั้น คุณงามความดีของพระองค์ได้บังเกิดขึ้น พระองค์ตั้งแต่นั้นเป็นลำดับมา จนตราบเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวมเป็น ๙ ประการ ด้วยกัน

   
   

  จากคุณ : สมถะ - [ วันวิสาขบูชา 07:44:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม