หลักธรรมของศาสนาพุทธมหายานนิกายสุขาวดี(เทียงไห้) ชี้ว่า จิตธาตุแท้(พุทธะ)ของเราก็คือ อมิตาภพุทธเจ้า "

ในนิกายเทียงไห้   คณาจารย์จีนชื่อ  ฮิวโดย   กล่าวว่า  


" อมิตาภพุทธเจ้าก็คือจิตธาตุของเรา  จิตธาตุของเราก็คือ  อมิตาภพุทธเจ้า "

คัดจากหน้า 91  หนังสือพระพุทธศาสนามหายาน ของรองศาสตราจารย์ดร. ประยงค์ แสนบุราญ   หัวข้อ นิกายสุขาวดี    มีอีกเล่มคือ  พุทธศานามหายาน ของ เสถียร พันธรังสี  หน้า 235


ดังนั้น  ถ้าเราละเลยไม่พัฒนาจิตของตนเอง  ก็จะอยู่ห่างไกลพระนิพพาน..... เพราะนิพพานนั้นคือ ที่อยู่ของจิตธาตุที่เที่ยงแท้หรือจิตธาตุพุทธะเหล่านี้

จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ วันแรงงาน 16:39:11 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

มหายาน เขาถือว่า จิตคือ พุทธะ พุทธะก็คือ จิต

อยากจะหาพุทธะ ต้องดูที่จิตตนเอง เมื่อทราบจิตตนเองก็ทราบถึงพุทธะ เหมือนว่า เราจะมองหาคิ้วตนเอง ไม่เจอ แต่เมื่อหยุดหา จึงรู้ว่ามีคิ้วตนเองอยู่ แต่มองไม่เห็น

วัดปากน้ำ จึงสอนตรงๆ ว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จ  อย่าไปพุดเรื่งอื่นมากนักใหญ่โตมโหใร พูดเรื่องหยุดเรื่องนิ่งให้ได้ก่อน
ก็ตรงกับมหายาน  เห็นว่า นักปฎิบัติ ทำปแล้ว ไม่ต้องคำนึงนิกาย ผลก็ตรงกัน


จากคุณ : มีดบินลี้น้อย - [ วันแรงงาน 17:31:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ประยงค์ แสนบุราญ อีกแล้ว ????????????????


กรุณา อ้างจาก หลักฐานชั้นต้นได้หรือไม่ ?


ปรัชญาปารมิตาสูตร
อวตังสกสูตร
คัณฑวยุหสูตร
ทศภูมิกสูตร
วิมลเกียรตินิทเทศสูตร
ศูรางคมสมาธิสูตร
สัทธรรมปุณฑริกสูตร
ศรีมาลาเทวีสูตร
พรหมชาลสูตร
สุขาวดีวยุหสูตร
ตถาคตครรภสูตร
อสมปูรณอนุสูตร
อุตรสรณสูตร
มหาปรินิรวาณสูตร
สันธินิรโมจนสูตร
ลังกาวตารสูตร
พระสูตร42บท
โมหมาลา


จากคุณ : Ritti Janson - [ วันแรงงาน 18:36:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

คุณฤทธีครับหลักธรรมของนิกายสุขาวดีมีอยู่ในสุขาวดีวยุหสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร  อมิตายุรธยานสูตร  และอีกหลายพระสูตร    แต่คุณจะให้ผมไปเอาพระสูตรนั้นมาให้เหมือนคุณเซนเถรวาทใฃ่ไหมครับ

ผมไม่โง่หรอกครับ


จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ 2 พ.ค. 50 01:44:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

อะไรคือสุขาวดีครับ

จากคุณ : Urim - [ 2 พ.ค. 50 09:15:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

เรียกแล้วสิ
มาล่ะ


จากคุณ : อิอิ (JitZungkabuai) - [ 2 พ.ค. 50 11:16:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

จิตคือพุทธะ
นอกจากพุทธะก็ไม่มีจิต

จิตนี้แทรกซึมเข้าไปในทุกสรรพสิ่ง

ปุถุชนย่อมแสวงหาจิตนี้
แต่ยิ่งค้นหา เขาย่อมยิ่งออกห่างไกลจากจิตนี้


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 11:25:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ปุถุชนย่อมรักษาจิตของตน
เมื่อโลกทั้งสามสามปรากฎ
เขาย่อมหวาดกลัว
ละทิ้งจิตนี้ ไปหาจิตโน้น

อริยะย่อมไม่หลีกเลี่ยงปรากฏการณ์
ทั้งไม่ต้องระวังรักษาจิตด้วย
จึงก้าวพ้นจากโลกทั้งสาม


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 11:31:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

สารัตถะแห่งจิตแท้ย่อมว่าจาก นิมิต จากประสบการณ์ทั้งหลายทั้งสิ้น

ดังนั้น
ในฐานะอาจารย์ของท่าน ข้าฯจะกล่าวฯ

เมื่อท่านพบบิดาของท่านในจิตนั้น ท่านจงฆ่าบิดาของท่านนั้นเสีย

เมื่อท่านพบมาดาของท่านในจิตนั้น ท่านจงฆ่ามารดาของท่านนั้นเสีย

เมื่อท่านพบพุทธะในจิตนั้น ท่านจงฆ่าพุทธะนั้นเสีย

เมื่อท่านพบพระพุทธเจ้าของท่านในจิตนั้น ท่านจงฆ่าพระพุทธเจ้านั้นเสีย

เพราะในความว่าง เป็นความเต็มสมบูรณ์ด้วย

ท่านจึงไม่สามารถนำสิ่งใดเข้าไปได้


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 11:47:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

จิตนั้น ไม่ใช่ จิตนี้

เมื่อท่านพบจิตนี้ที่ใด

ท่านจงละจิตนี้ด้วย


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 12:03:22 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

นิกายสุขาวดี มีดอกบัวให้นั่งเล่น

เรียงตามคิว
ไปนิพพานบ้าง อวตารเป็นโพธิสัตว์บ้างในโลกมนุษย์

ดอกบัวมีกลีบ มีเกสร มีละอองเกสร

ยิ่งที่สุดเป็นอาณาเขตในละอองเกสร
แต่ไม่มีผนังและกำแพง

ตอนที่ผมไปเที่ยวมาระบุด้วยเลข7
เพราะอะไร ไปเองจิ


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 12:24:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า

เพราะอะไร


มหายาน และเซ็น ให้ทางออก
ให้เหมือนดังเราเช่นกัน

เอาจิตเป็นอารมณ์
สติกำหนด
จิตปรากฎ ไม่ใช่สติ
สติปรากฎด้วย

พ้นด้วยอะไร

ค้าบบบบบบบบบบบบบบบ


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 12:39:46 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

จนปัญญาหรือ

จากคุณ : ปัญญาดับไป (JitZungkabuai) - [ 2 พ.ค. 50 12:43:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

ถามตัวเองหรือครับคุณปัญญาดับไป?

จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ 2 พ.ค. 50 13:21:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

คัมภีร์ อมิตายุอุปเทศศาสตร์ ได้สรุปจริยาวัตร
สำหรับผู้บำเพ็ญ อยากไปเกิดในสุขาวดี เอาใว้ว่าอย่างไร ?

นี่เป็นเรื่องสำคัญของนิกายนี้
ฉนั้น จขกท บอกให้ฟังได้หรือไม่ ?


แต่ถ้า จขกท ไม่รู้ ก็ไม่เป็นไรหรอก
เพราะผมไม่ถือ !!!!!!!


ฤทธี


จากคุณ : Ritti Janson - [ 2 พ.ค. 50 14:59:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

ตอบคุณ ฤทธีก่อนก็ได้

ตอบ เด่ะ


ตอบไม่ได้เพราะจนปัญญา

ก็บอกคุณฤทธีไปเด่ะ
ว่าผมตอบไม่ได้

................................................................

จากนั้น
ตอบจากที่คุณอ้างในหัวกระทู้ว่า

นิพพานนั้นคือ ที่อยู่ของจิตธาตุที่เที่ยงแท้หรือจิตธาตุพุทธะเหล่านี้

...............................................................

ตอบมาแนวเถรวาทว่า

จิต เป็น อสังขตะ หรือสังขตะ
นิพพาน เป็น อสังขตะ หรือสังขตะ
จิตคือนิพพาน ใช่ใหม????ตายยยยยยยยยยยยยยยย


จากคุณ : จิตโคด (JitZungkabuai) - [ 2 พ.ค. 50 15:31:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

จะตอบ แบบเซน ก็ได้

อ้างพระเจ้าพล่อยๆ

ทุกท่านจะได้รู้

ว่าคุณก็แค่

ปุถุชน ผู้หวังนรกเป็นที่ไป


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 15:42:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

ผมยังไม่คว้าตำรามาว่าท่านทิวน้ำ

ทั้งหมดข้างต้น

ท่านไม่กล้าแม้แต่จะเถียง

จิตผมทรงด้วยขันธ์ ผมไม่ควายไปว่าจิตดับไม่เกิด
ด้วยตรรกะควายของท่าน
ผมเตือนท่านแล้ว อย่าเลย อย่าทำ

ท่านว่าจิตไม่สูญ ผมกลับว่าจิตสูญ
เริ่มมาแล้ว สูญจาก ราคะ โทสะ โมหะ

จบอีกที่เดิม

จิตบริสุทธิ์ไม่สูญ จิตเกิดดับอยู่ในสมุปปฯ

ควายยยยยยยยยยยยยย

หนูเล็กลี้มีดมืดบื้อ

กล้าก็ ตอบมาทุกตัวตน เด่ะ


จากคุณ : จิตโคด (JitZungkabuai) - [ 2 พ.ค. 50 15:54:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

วัชรยาน

ผมยิ่งโคดโคดๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่ต้องเปิดตำราอ้างพระสูตรหรอก


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 2 พ.ค. 50 16:05:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

เคยไปนั่งฟัง ถึงที่ไปที่มาของนิกายสุขาวดีและสารัตถะเนื้อใน

ช่วงที่พระพุทธศาสนา เข้าไปในจีนนั้น หลังจากผ่านยุค จ้านกัว แผ่นดินผ่านศึกสงครามาก
จำไม่ค่อยได้ เท่าไรเรื่องพ.ศ.
แต่เอาเป้นว่า บ้านเมืองแตกแยก เป็นเมืองๆ แต่ละเมืองก็มีฮ่องเต้ของตนเอง

ในช่วงนี้เอง ที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างยากลำบาก ต้องหลบๆซ่อนภัยสงคราม ภัยโจร กองทัพ ภัยแล้ง อดอาหาร ยากจนเต็มแผ่นดิน ป่วยไข้ก็ไม่มีหยูกยา

ในช่วงเวลานี้เอง มีพระจีนท่านหนึ่ง เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้าน รู้สึกสงสาร เห็นว่า ชาวบ้านเหล่านั้นส่วนใหญ่ของแผ่นดิน คือคนยากไร้ ไม่มีเวลาเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิภาวนา ยิ่งเรียนธรรมะ เข้าใจศาสนายิ่งเป้นไปไม่ได้

ท่านจึงออกเดินทาง ไปสวดให้พวกเขา รู้จักคำภาวนาง่ายๆว่า อมิตตะพุทธ หมั่นภาวนาไปเรื่อยจะในใจ จะออกเสียงก็ได้
ในใจมีพระพุทธเจ้าอมิตตาภะเป้นที่พึ่ง
มีพระ ชาวบ้าน หลายคนที่ สวดมนต์ภาวนา เป็นองค์บริกรรม ทำงานไป บริกรรมไป รู้จักคุณลักษณ์ของสวรรค์ คุณงามความดี คุณธรรมของพระพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร ผ่านบทสวดมนต์แบบยาวๆที่เป้นพระสูตร

ช่วงที่ทำงานทั้งวัน บริกรรมไปนั้น จิตใจในช่วงพริบตา จะเข้าใจธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุคคล
คัมภัร์ที่อธิบายคุณลักษณ์ของพระพุทธเจ้า พระอวโลกิเศวร สอนด้านเมตตา ปัญญา อานิสงค์ของการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น
อานิสงค์ของผลบุญ ผลศีล ผลทาน ฯลฯ ในรูปแบบบทสวดมนต์
พระท่านเน้ผลของการปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของชาติที่อยู่ในภาวะทุกข์ภัยจากสงคราม ให้มีช่วงเวลาในการภาวนาเป้นที่พึ่ง
ต่อมานิกายได้ ได้ขยายตัวออกไปในญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม มาจนถึงปัจจุบัน


จากคุณ : พยัคฆ์น้อย - [ 2 พ.ค. 50 20:30:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

ปล. ขอเล่าในส่วนเนื้อหาวิชาการเท่าที่จดจำได้

วิยากรที่มาให้ความรู้ ตระกูลท่านเป้นชาวจีน มีคุณย่าอชบสวดมนต์บทนี้มาก ส่วนตัวท่านในฐานะที่เป้น ดร. รู้สึกว่าสวดมนต์บทนี้ดูเหมือนเข้าข่ายสวดอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่รู้ ลำพังแค่การสวดเฉยๆ ก็บรรลุธรรมได้หรือ

มีอยู่ช่วงหหนึ่ง ท่านออกบวชสายพระจีนในไทย ท่านสวดมนต์บทอื่นอยู่มาก ยกเว้นบทสุขาวดีสูตร จนเจ้าอาวาสท่านเปรียยิ้มๆว่า น่าจะสวดบ้างน่ะ
วันหนึ่ง ท่านรู้สึกเหนื่อยกับภาวะหน้าที่การงาน เปิดบทสวดมนต์ไปมา ก็ไม่รู้จะสวดอะไร มีเพียงบทสุขาวดีสูตรเท่านั้น ที่ยังไม่สวด ท่านจึงหยิบขึ้นมาสวด ต่อหน้าพระพุทธรูปพระอมิตาภะ พร้อมเจ้าแม่วนอิม ที่ยืนเคียงข้าง
ในการสวดนั้น มีธรรมเนียมว่า เราต้องถวายกาย วาจา ใจ แด่พระพุทธเจ้า โดยเฉพาะถ้าเราสวดบทใดก็ตามต้องถวายกาย วาจา ใจ แด่ท่านผู้เป็นประธานพระสูตร

ท่านผู้นี้ จึงนั่งคุกเข่าเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าอมิตตาภะ อย่างหมดจิตหมดใจที่ถวายแด่พระองค์ ตัวท่านก็สวดพระสูตรไปอย่างใจจ่อจอ ต่อความหมายอย่างทุกอักษร
ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่า ท่านได้สวดเบื้องหน้าพระพุทธเจ้า พร้อมเหล่าพระมหาโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ ราวกับท่านเป็นเด็กตัวน้อยๆ
จิตใจที่สับสนว้าวุ่น ก็สงบลง
จากนั้น ในตลอดพรรษา
ท่านได้ภาวนาในใจว่า นโมอมิตตภะ ตลอดเวลา จึงทำให้เข้าใจสารัตถะของที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสพยายามบอกท่านเสมอ


จากคุณ : พยัคฆ์น้อย - [ 2 พ.ค. 50 20:40:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

คุณ : จิตโคด (JitZungkabuai) ครับผมคงไม่สนธนากับคุณ   เพราะไม่มีประโยชน์    เพียงแต่จะบอกว่า   ผมมีชื่อเดียวคือ  ชีวิตอมตะ  ครับ     ชื่อทิวน้ำถูกแก็งค์ของคุณฤทธีให้เว็บมาสเตอร์ระงับไปแล้ว    ส่วนมีดบินลี้น้อยนั้นไม่ใช่ผม


จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ 2 พ.ค. 50 22:03:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

คัมภีร์ อมิตายุอุปเทศศาสตร์ ได้สรุปจริยาวัตร

สำหรับผู้บำเพ็ญ อยากไปเกิดในสุขาวดี เอาใว้ว่าอย่างไร ?


จากคุณ : Ritti Janson - [ 2 พ.ค. 50 22:35:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

อย่าหนีกระทู้ นะหนู !!!!!!!
หึหึหึ

ฤทธี


จากคุณ : Ritti Janson - [ 2 พ.ค. 50 22:43:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

เมื่อมุ่งหวังใบไม้ทั้งป่าเป็นหลัก

มิใช่หวังใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์เป็นหลัก

ก็ยากที่จะกลับมาสู่เส้นทางสายกลางได้

ต้นทางนั้นจุดเดียวกัน แต่พ้นไปไม่กี่ก้าวกลับแยกใช้ทางเบี่ยง
แถมทางเบี่ยงนั้นท้ายที่สุดวกกลับมาต้นทางเสียด้วยสิ
รู้แบบนี้แล้วยังจะไปอีก

กระหายฤทธิเดชไปเถิด  มันข่มวิบากกรรมได้ (ชั่วคราว)
ถ้าถึงขั้นเป็นนายพลก็พอจะ "เบ่ง" ได้บ้าง
วันไหนหลุดโผ เด้งเข้ากรุละก็ อาจเจอรายการเอาคืน

:)


จากคุณ : karen - [ 3 พ.ค. 50 00:03:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

คุณทิวน้ำเขียนผิดหรือเปล่าครับ เดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่

*******************************
ผมคงไม่สนทนากับคุณ   เพราะไม่มีประโยชน์    เพียงแต่จะบอกว่า   ผมมีชื่อ ชีวิตอมตะ ชื่อเดียว ครับ ส่วนชื่ออื่นๆที่ผมมีไม่ใช่ชีวิตอมตะ     ชื่อทิวน้ำ,แสงธรรม,นายชอบ ถูกแก็งค์ของคุณฤทธีให้เว็บมาสเตอร์ระงับไปแล้ว และชื่อนายมหา ที่เขียนเชียร์ผมบ่อยๆในเวปแมนนาเจอร์นั้นเป็นของนายชอบไม่ใช่ผม   ส่วนมีดบินลี้น้อยนั้นคิดกันเอาเองว่าใช่ผมหรือไม่

แก้ไขเมื่อ 03 พ.ค. 50 00:38:52

จากคุณ : เซียงอี่ - [ 3 พ.ค. 50 00:36:27 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 26

คุณ : เซียงอี่ ครับผมมีชื่อ ชีวิตอมตะ ชื่อเดียว ครับ  

เรื่องอื่นและชื่ออื่นๆไม่ใช่สิ่งที่ผมจะไปเกี่ยวข้อง     อย่าพยายามจะผูกความเกี่ยวโยงว่าคนโน้นคนนี้เป็นผมเลยครับ


จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ 3 พ.ค. 50 11:08:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 27

ตอบเด่ะ คุณทิวน้ำ

ตอบคุณฤทธีก่อน

แล้วตอบผม

ผมรอความลับจากฟ้าอยู่นะจ้ะ


จากคุณ : JitZungkabuai - [ 3 พ.ค. 50 11:22:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

คุณ : JitZungkabuai ครับจะให้ตอบเรื่องอะไรล่ะครับ    ผมเห็นมีแต่ภาษาหมาๆ    ผมไปตอบหมา   ผมก็ต้องเป็นหมาซิครับ

ผมจะตอบก็เฉพาะที่ใช้ภาษาคนคือ   " ปุถุชน ผู้หวังนรกเป็นที่ไป "       คนจะไปนรก    ต้องมีจิตเป็นอกุศล  และมีเจตนาก่อกรรมด้วยจิตอกุศลนั้น   แต่ผมไม่มีจิตเช่นนั้น   จะไปกนรกได้อย่างไร   แล้วคุณล่ะเขียนข้อความออกมาด้วยจิตอันเป็นกุศลหรืออกุศลกันล่ะ    ตอบเด่ะ

"จิตผมทรงด้วยขันธ์ ผมไม่ควายไปว่าจิตดับไม่เกิด
ด้วยตรรกะควายของท่าน
ผมเตือนท่านแล้ว อย่าเลย อย่าทำ"


จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ 4 พ.ค. 50 09:53:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

คัมภีร์ อมิตายุอุปเทศศาสตร์ ได้สรุปจริยาวัตร

สำหรับผู้บำเพ็ญ อยากไปเกิดในสุขาวดี เอาใว้ว่าอย่างไร ?


จากคุณ : Ritti Janson - [ 4 พ.ค. 50 13:26:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

..... สนับสนุนให้ตอบคำถามของคุณฤทธี ด้วยอีกคนครับ รอฟังคำตอบอยู่นะครับ

จากคุณ : แสงแรก - [ วันฉัตรมงคล 00:57:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

คุณฤทธีครับคุณจะถามผมทำไม  จะลองปัญญากับผมหรือ   แล้วใครเหนื่อย   ผมใช่ไหมครับ    ผมไม่เอาด้วยหรอก

ผมบอกคุณอย่างเดียว   แค่คุณเชื่อมั่นและบริกรรม นโมพระอมิตตาพุทธเจ้า  ขอพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของคุณไปเกิดในสุขาวดี   เมื่อคุณตายไปแล้ว  พระโพธิสัตว์ในสุขาวดี จะมารับคุณเอง

ขอให้โชคดีนะครับ   ผมอาจจะไปเยี่ยมคุณที่นั่น


จากคุณ : ชีวิตอมตะ - [ วันฉัตรมงคล 02:03:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

สรุปว่า ไม่รู้ ........................... ก็เท่านั้น

ผมเจอมาเยอะแล้ว ไอ้พวกวางฟอร์มว่ารู้
แต่ที่จริงแล้ว สมองกลวงน่ะ !!!!!

เป็นไงล่ะ หนังสือของคุณ ดร. คงไม่ได้บอกเอาใว้ล่ะสิ
แค่นจะมาโม้เรื่องมหายาน แต่ไม่จับคัมภีร์มหายาน
ไปอ่านแค่ตำราของเด็กนักเรียน แล้วยังอุตส่าห์จะเอามาโม้อีก  


ทุเรศ !!!!!!


ฤทธี


จากคุณ : Ritti Janson - [ วันฉัตรมงคล 08:57:40 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom