◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เหตุผลที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยว่า “ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ

  http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10372


  ศาสนาประจำชาติไทย เหตุผลที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยว่า “ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
  และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก บุคคลใดหรือนิติบุคคลใด จะล่วงละเมิดชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ มิได้”


  ศาสนาประจำชาติไทย
  เหตุผลที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยว่า

  “ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
  มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็น
  อัครศาสนูปถัมภก บุคคลใดหรือนิติบุคคลใด
  จะล่วงละเมิดชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ มิได้”


  ๑. คนไทยในสุวรรณภูมิอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สาม (พ.ศ. ๒๓๕) เป็นต้นมาตราบเท่าปัจจุบัน (โทน (ทนฺตมโน) เล่าลงตรงพุทธกาล (ล่วงหน้า) ๒๓๕ โสณะ ฌานียะ ภูริยะ อุตตระ มูนียะ (พระเถระทั้ง ๕ องค์มาแล้ว) โลกลว้า (ให้) สร้างวัดมหาธาตุถวายแล้ว (๔๙๔/๑) (กำลังสร้างอยู่) องค์โสณะ ฌานียะ สอนวินัยธัมมพุทธวจนะ เห้า ภิกขุ สามเณร หัดสัชฌายหมู่ แต่เมื่อพุทธกาล ๒๓๖ (๔๙๔/๒)........ (จากพุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ หน้า ๔๔๑)

  ๒. จาก พ.ศ. ๒๓๕ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ แผ่นดินแถบแหลมทอง (สุวรรณภูมิ) นี้ แบ่งออกเป็น ๓ อาณาจักรคือ ๑) อาณาจักรล้านนา ๒) อาณาจักรสุวรรณภูมิ และ ๓) อาณาจักรศรีวิชัย ทั้งสามอาณาจักรนี้ประชาชนล้วนนับถือพระพุทธศาสนา (ทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชน)(เดือนเด่นฟ้า สุวัณณภูมินี้ เขียนคำเถรโสณะว่า เมืองอู่ทอง เมื่อลุพุทธกาล ๑๒๗๐ จะเป็นเมืองสองพัน ลุขึ้นพุทธกาลอู่ทอง ๑๕๑๗ ชื่อสุพัณณบุรี (สุพัณณภูมิ) เคี่ยวศึกชนะศรีวิชัย (ธรรมราช) (๑๑๐/๑) เดือนเด่นฟ้า ลงคำโสณะต่อ เมืองเถือมทองเป็นเมืองไทยทวาราว(ลาว)ดี พุทธกาล ๑๒๐๒ พ่อฟ้าเมืองตั้งชื่อใหม่ เมื่อตาย (แล้ว) ใต้ฟ้า ผู้ลูกชายสร้างเรือนยอดชุมไฟพ่อสร้างวัดพระเมรุ มีเจดีย์ อุโบสถ ปี ๑๕๕๐ พานเมืองฟ้าและอู่ทองร่วมกันขับศึกเขมร (๑๑๐/๒)

  ๓. ช่วงต่อมา ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี หลักฐานปรากฏชัดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พระมหากษัตริย์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นธงชัยแห่งศรัทธาเดียวกันกับประชาชน ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่น จนสามารถรวบรวมประชาชนสร้างเป็นอาณาจักรสยามขึ้นมา ที่นับว่าเป็นอาณาจักรใหญ่มาก ครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือสุดลงไปจนถึงศรีวิชัยหรือชวา ซึ่งยังมีโบราณสถานทางศาสนาปรากฏอยู่มากมาย

  ๔. กรุงศรีอยุธยา ยั่งยืนนาน ๔๐๐ กว่าปี พระมหากษัตริย์และประชาชนต่างยอมรับพระพุทธศาสนาจนเกิดประเพณีการบวชกุลบุตรก่อนเข้ารับราชการ ที่เป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีความเชื่อมโยงอย่างประสานสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรเข้ากันอย่างแน่นแฟ้น พระพุทธศาสนาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติมาโดยตลอด

  ๕. ยุคธนบุรี แม้จะมีระยะเวลาเพียงสั้น ๆ (๑๕ ปี) แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรง “อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา แด่พระศาสดา สมณะ พระพุทธโคดม............”

  ๖. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างวังพร้อมกับการสร้างวัด คือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงถึงพระราชศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในบรมราชจักรีวงศ์ก็ทรงมีพระราชศรัทธาหนักแน่นตลอดมาเช่นเดียวกัน ทั้งยังทรงอุปถัมภ์พระศาสนาในทุก ๆ ด้าน

  ๗. กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อย่างน้อยสามครั้งที่ตรัสว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย” มีกระแสพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมก่อนเสด็จออกผนวชเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๘ เป็นต้น

  ๘. แม้แผ่นดินประเทศไทยจะถูกเฉือนไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะอำนาจอิทธิพลของต่างชาติที่เป็นนักล่าอาณานิคม แต่ในส่วนที่เหลืออยู่ก็ยังเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยพระพุทธศาสนา ที่ประชาชนคนไทย ๙๕ % นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตจิตใจ

  ๙. ประชาชนคนไทยเหล่านั้น มีสถาบันหลัก ๓ สถาบันคือ
  ๑) สถาบันชาติ
  ๒) สถาบันศาสนา (พระพุทธศาสนา)
  ๓) สถาบันพระมหากษัตริย์
  ทั้งสามสถาบันนี้ อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของประชาชนชาวไทย ตั้งแต่บรรพกาลมาตราบเท่าถึงปัจจุบัน


  ๑๐. สถาบันชาติไทย มีรับรองไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทย ทุกฉบับ สถาบันพระมหากษัตริย์ มีบทบัญญัติไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แต่สถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่บรรพกาลมา กลับยังไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย นับเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นจริงอย่างมากจนยากจะอธิบาย

  ๑๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของชาติ เป็นศาสนาคู่ชาติ ทั้งช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นเอกภาพ มีความมั่นคง ช่วยดำรงชาติมาได้ด้วยหลักธรรม มีความชอบธรรม มีความเป็นธรรม ทั้งมีความใจกว้างที่จะยอมรับผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาที่ต่างกัน ให้โอกาสกับเขาผู้ศรัทธาต่างกันอย่างไร้ข้อรังเกียจเดียดฉัน สมควรที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ

  ๑๒. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างแน่นแฟ้น วัฒนธรรมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี วัฒนธรรมความเอื้ออาทร วัฒนธรรมในการยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด แต่งตัว ความเคารพ ตลอดถึงความเป็นอยู่อย่างมิตรไมตรี ความเป็นพี่น้องกัน ความมีอิสระเสรี ความมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานทางสังคมเอื้ออาทร

  ๑๓. พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เกินกว่า ๙๐% ของศิลปกรรมของไทยเกิดมาจากความเชื่อในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ศิลปินได้กลั่นกรองออกมาเป็นวัตถุที่สวยงามชนิดที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก  ๑๔. พระพุทธศาสนาประสานประเพณีไทยให้กลมกลืนกันกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่มีลักษณะปรากฏออกมาทางกิริยามารยาทยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นกันเองในลักษณะผู้มีอารยธรรม ซึ่งซ่อนอยู่ในประเพณีการทำบุญต่าง ๆ เช่นโกนจุก ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ทำบุญวันสารท ทำบุญวันเกิด ทำบุญประจำปีเป็นต้น

  ๑๕. ปัจจุบันชาวโลกยอมรับแล้วว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลก พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในทุก ๆ ด้าน

  ๑๖. องค์การสหประชาชาติ ประกาศยกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล หมายความว่าชาวโลกได้ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร้ข้อสงสัย ชาวไทยควรจะรับรู้และบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ และบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเครื่องรองรับให้สอดคล้องกันกับมติของชาวโลก ซึ่งแม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและประเทศไทย เขายังให้ความสำคัญและประกาศยอมรับสถานะดังกล่าว


  ๑๗. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสำคัญสูงสุดของประเทศ จะต้องบันทึกสิ่งสำคัญสูงสุดของประเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานของคนไทยและเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทย คนไทย มีชาติไทย มีพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์ เป็นจุดศูนย์รวมสูงสุด ที่ใครจะละเมิดมิได้

  ๑๘. พระพุทธศาสนา ยังสามารถหล่อหลอมจิตใจคนไทยและชาวโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง เอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุดของโลกได้

  ๑๙. ปัจจุบันประชาชนคนไทยส่วนมากของประเทศพร้อมใจกันที่จะให้บัญญัติข้อความข้างต้นนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญดังตัวอย่างที่ ท่านสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ผ่านมาได้เคยทำการสำรวจความคิดเห็นไว้แล้วเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

  ๒๐. ปัจจุบันนี้ มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงมาก กระแสวัฒนธรรมต่างชาติรุกล้ำเข้าสู่จิตใจคนไทยอย่างรุนแรง ทำให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งมีค่างยิ่งของชาติไทยต้องกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หากไม่หาทางป้องกันที่เข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน อาจเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาของไทยเราล่มสลายลงได้ และนั่นก็อาจหมายถึงชาติไทยต้องล่มสลายลงไปด้วย


  จากเหตุผล ๒๐ ประเด็นที่ได้ประมวลมาข้างต้นนั้น เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติไทย สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย รัฐบาลไทย ควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และควรจะได้ตระหนักถึงการเรียกร้องต้องการของคนไทยส่วนมาก ที่ต้องการให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ มิได้”

  จึงสมควรและถึงเวลาที่จะต้องบันทึกข้อความข้างต้นไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม)
  เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
  แห่งประเทศไทย

   
   

  จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 27 เม.ย. 50 06:23:21 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม