อยากทราบว่า"พิจารณาผ้าบังสกุล"

ผมไปงานศพและได้ยิน เรียนเชิญพระคุณ... ขึ้นพิจารณาผ้าบังสกุล หมายถึงอะไรครับ

จากคุณ : pratya1 - [ 25 เม.ย. 50 10:09:45 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกรึเปล่านะคะ ถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออถัยด้วย

พิจารณาผ้าบังสุกุลน่าจะใช้กับการนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณานะคะ

ส่วนเวลาเชิญคนนั้นจะใช้คำว่าทอดผ้าบังสุกุล เพื่อให้พระสงฆ์มาพิจารณาผ้าหรือชักผ้า ซึ่งก็คือการถวายผ้า ให้พระสงฆ์มารับผ้านั่นเอง


จากคุณ : เที่ยวละไม - [ 25 เม.ย. 50 10:31:22 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

คือการเอาผ้าถวายพระเพื่อทำบุญอุทิศให้คนที่ตายนั่นแหละ ....

สมัยก่อนพระจะหาผ้าทำจีวร  ต้องไปหาผ้าที่เขาพันศพไว้  ที่เขาเอาไปทิ้ง   เอาผ้านั้นมาซัก ย้อม  ตัด เย็บ เป็นจีวร   เรียกผ้าประเภทนี้ว่า  ผ้าบังสุกุล  แปลว่าผ้าคลุกฝุ่น  หรือผ้าสกปรก
 มายุคนี้ชาวบ้านทำให้ง่ายๆขึ้น  เหมือนที่เห็นในงานศพนั่นแหละ


จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 25 เม.ย. 50 10:57:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

มีแต่"บังสุกุล" ไม่มีบังสกุล

จากคุณ : เมื่อไรจะหายเหงา - [ 25 เม.ย. 50 12:15:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

             ตอบ คุณ pratya1 เจ้าของกระทู้ [25 เม.ย. 50 10:09:45]

             ในงานศพนั้น เจ้าภาพซึ่งมักจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของผู้ตาย
จะทำบุญกุศลต่างๆ เช่น ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ จัดให้มีการสวดสาธยาย
พระธรรม [จัดให้มีการแสดงธรรม] ก็จะมีการฟังธรรมเกิดขึ้นด้วย
             บุญต่างๆ ที่เกิดจากการถวายทาน แสดงธรรม การฟังธรรม ฯลฯ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=บุญกิริยาวัตถุ#find2

             ในการถวายทานนั้นอีกอย่างหนึ่งที่มักจะถวายร่วมด้วย ก็คือจีวร
แต่ว่า พระภิกษุบ้างรูปอาจสมาทานองค์คุณเครื่องสลัดหรือกำจัดกิเลส ในข้อ
ปังสุกูลิกังคะ (องค์แห่งผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) ด้วย
             ดังนั้น เพื่อให้พระภิกษุที่สมาทาน ฯ นั้น สามารถรับไทยทาน
คือจีวรได้ และไม่ทำให้องค์คุณที่สมาทานเสียไป จึงให้ถวายงผ้าบังสุกุล ใน
งานศพด้วย [ภิกษุที่ไม่ได้สมาทานก็รับได้]
             ทั้งยังช่วยให้พระภิกษุที่สมาทาน ฯ ได้ปัจจัยคือจีวรได้ง่าย
             ทั้งทายกผู้ถวายก็ได้บุญด้วย
             ทั้งรักษาประเพณีอันดีไว้ด้วย

             เมื่อเจ้าภาพจัดทำอย่างนี้แล้วก็ได้บุญ แล้วจึงอุทิศส่วนบุญนั้นแก่ผู้ตายต่อไป

             สำหรับข้อพิจารณาที่พระภิกษุพิจารณาเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลนั้น
จะพิจารณาตามนัยแห่งพระคาถา ดังนี้ว่า

                          อนิจฺจา วต สงฺขารา         อุปฺปาทวยธมฺมิโน  
                          อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ     เตสํ วูปสโม สุโข  
                          สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีเกิดและเสื่อม  
                         ไปเป็นธรรมดา เกิดแล้วก็ดับ ความสงบระงับแห่ง  
                         สังขารเหล่านั้น เป็นสุข ดังนี้.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=27&A=629&Z=633    
             ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=95

             คำว่า บังสุกุล
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=บังสุกุล

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
             ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
             จัตตาริสูตร
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=6550&Z=6565              
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=281


             พระพุทธพจน์ :-
                   บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในกาลก่อนว่า
                          ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา
                          ผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา ดังนี้
                   ก็ควรให้ทักษิณาทาน เพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว

                   การร้องไห้ก็ดี ความเศร้าโศกก็ดี ความร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี
                   บุคคลไม่ควรทำเลย เพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็น
                   ประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้ว ญาติทั้งหลายย่อมตั้ง
                   อยู่อย่างนั้น

                   ก็ทักษิณาทานนี้แลอันท่านให้แล้ว ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์
                   ย่อมสำเร็จโดยพลัน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้น ตลอดกาล
                   นาน

                          ญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว
                          บูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้ว
                          และท่านทั้งหลายได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว
                          บุญไม่ใช่น้อย ท่านทั้งหลายได้ขวนขวายแล้ว ดังนี้แล ฯ
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=155&Z=194&pagebreak=0
            ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=8


แนะนำ :-
             อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
             อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
             พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
             พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

             พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
             สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?                

             หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

             เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

             เรื่อง สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

             เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
             เรื่อง
                  ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                  การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                  มหาทาน
                  ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                  ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                  กาลทาน ๕ อย่าง
                  ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                  ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                  สังฆทาน ๗ ประเภท
                  ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                  ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                  เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                  ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทาน ๔
                  อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                  ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                  ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 25 เม.ย. 50 15:19:58 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ขออนุโมทนาครับ

จากคุณ : karen - [ 26 เม.ย. 50 06:17:30 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom