◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เทวธรรม (หิริโอตตัปปะ ) : พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  กัณฑ์ที่ ๗๔
  เทวธรรม (หิริโอตตัปปะ )
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ หน)

  …………………………………………

  หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา     สุกฺกธมฺมสมาหิตา
  สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร ติ  ณ บัดนี้อาตมาภาพ จะได้แสดงธรรมิกถา แก้ด้วยธรรมสำคัญในบวรพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงรับสั่ง หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา ให้ตั้งมั่น  ตั้งมั่นพร้อมด้วยดีในหิริโอตตัปปะ มีความละอายมีความสะดุ้งกลัว มั่นคงในความละอาย  ในความสะดุ้งกลัว   หิตา สันโต  เป็นผู้มีใจสงบระงับ วุจฺจเร อันนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าว เทวธมฺมา ว่าเป็นธรรมอันประเสริฐ โลเก ในโลกด้วยประการ ดังนี้  หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา    ถึงพร้อมแล้วด้วยความละอาย ความสะดุ้งกลัว
  สุกฺกธมฺมสมาหิตา   ตั้งอยู่แล้วในธรรมอันขาว
  สนฺโต เป็นธรรมเครื่องสงบระงับ นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเป็นธรรมอันประเสริฐในโลก


  นี่เป็นหลักสำคัญ เมื่อเราเป็นหญิงเป็นชาย เป็นคฤหัสถ์ บรรพชิต มาประสบพบพระพุทธศาสนาพุทธนิกายเพียงเท่านี้ ก็เป็นบุญลาภประเสริฐยิ่งเป็นอันนักหนา พระองค์ทรงรับสั่ง ให้มีความละอาย ความสะดุ้งกลัวนี่เป็นหลักสำคัญ เมื่อดำเนินตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมน์  เมื่อตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมน์ คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ มั่นอยู่ในพระพุทธเจ้า มั่นอยู่ในพระธรรม มั่นอยู่ในพระสงฆ์  หรือว่าเข้าถึงซึ่งพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ มีธรรมกายแล้ว มีธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมน์  เมื่อตั้งอยู่ในไตรสรณาคมน์อย่างชนิดนี้แล้วละก็ ให้มีความละอาย มีความสะดุ้งกลัว  รักษาพระไตรสรณาคมน์ที่ตั้งอยู่นั้น ให้สะอาดผ่องใสอยู่ร่ำไป  คือธรรมกาย  คือพุทธรัตนะก็สะอาดยิ่ง สะอาดในสะอาดอยู่เสมอไป
  ถ้าว่าเศร้าหมอง  ขุ่นหมอง  ขุ่นมัวด้วยประการใดแล้วละก็  ให้มีความละอายตัวเอง ว่าจะได้รับความทุกข์ล่ะ มีความอาย รีบแก้ให้ใสสะอาด ให้ธรรมกายนั้นใสสะอาด ไม่ให้เศร้าหมอง  ขุ่นมัวได้  ไม่ให้เศร้าหมองได้    แม้ธรรมกายที่ละเอียดก็แบบเดียวกัน ไม่ให้ขุ่นมัวเศร้าหมองได้ ให้ผ่องใสอยู่ร่ำไป  ผ่องใสอยู่กระไรก็ให้ผ่องใสอยู่อย่างนั้น ผ่องใสในผ่องใสหนักขึ้นไป นี้ได้ชื่อว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ใน หิริโอตฺตปฺป มีความละอาย มีความสะดุ้งกลัว  เห็นที่จะได้รับชั่วที่เกิดจากการเศร้าหมองพระรัตนตรัย ไม่ให้เศร้าหมองได้ ได้ชื่อว่าบุคคลนั้นมี โอตฺตปฺปสมฺปนฺนา ถึงพร้อมแล้วได้ความละอาย ความสะดุ้งกลัว

  จากคุณ : ปราชญ์ขยะ - [ 5 เม.ย. 50 10:48:30 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม