◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  หลักธรรมของศาสนาพุทธ นิกายเซน

  หลักธรรมของศาสนาพุทธ นิกายเซน

  ผมคัดมาจากหน้า 93 หนังสือพระพุทธศาสนามหายาน ของรองศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราญ

  “ สรรพสิ่งในโลกล้วนมีอมตจิตเป็นมูลการณะ   สิ่งทั้งหลายล้วนเป็นปรากฏการณ์ของอมตภาวะนี้เท่านั้น   อมตภาวะนี้แผ่ครอบคลุมไปทุกหนทุกแห่ง   ไม่มีขอบเขตจำกัด  ไม่เกิด  ไม่ดับ  ที่เห็นเกิด-ดับนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์  ซึ่งเป็นภาพมายา  มิใช่ภาวะที่แท้จริงของจิต     ด้วยเหตุนี้  จิตธาตุอันนี้จึงเป็นนิรันดรไม่เกิดไม่ดับ   และเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง   พระพุทธเจ้าและสรรพสัตว์ต่างมีจิตมาจากแหล่งเดียวกัน  ไม่มีอะไรแตกต่าง     กล่าวคือ  จิตของพระพุทธเจ้าและสรรพสัตว์มาจากอมตจิตดวงเดียวกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตของพระพุทธเจ้าและสรรพสัตว์จึงเหมือนกัน  แตกต่างกันก็เพียง  จิตของสรรพสัตว์มีอวิชชาปิดบัง  ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5  ในขณะที่จิตของพระพุทธองค์อวิชชาปิดบังไม่ได้  เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5  เมื่อทำลายขันธ์ 5 แล้ว   จึงไม่มีเชื้อใดๆจะให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีก ”

  สรุปหลักธรรมของพุทธศาสนานิกายเซนมี 3 ข้อ

  1. จิตเป็นอมตะ(อมตจิต)  คำว่า "จิต" ของเขา  รวมถึง จิตบริสุทธิ์อวิชชาปิดบังไม่ได้ในพระนิพพาน  และจิตไม่บริสุทธิ์ของสรรพสัตว์

  2. จิตไม่บริสุทธิ์ของสรรพสัตว์นั้น   อวิชชาปิดบังได้สบาย   เพราะไปหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5  ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ

  3. สิ่งที่เกิด-ดับนั้น เป็นเพียงปรากฏการณ์  ซึ่งเป็นภาพมายา  เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ของจิต   มันไม่ใช่ภาวะที่แท้จริงของจิต  

  พูดง่ายๆ...จิตของสรรพสัตว์นั้นเป็นจิตเคลือบสี   เจือปนด้วยกิเลส  และไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5     จึงมีอวิชชาปิดบัง  มีเชื้อเหลือให้สร้างปฏิจจสมุปบาท   ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเรื่อยๆ

  ดังนั้นจะเห็นว่า  คำว่า"จิต"ในศาสนาพุทธมหายานจะแตกต่างจากคำว่า"จิต" ของศาสนาพุทธเถรวาท    เพราะคำว่า"จิต" ของพุทธมหายานหมายถึง ทั้งจิตทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์    ส่วนคำว่า "จิต" ของพุทธเถรวาท หมายถึง "จิต" ในปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์(จิตมนุษย์และสรรพสัตว์)อย่างเดียว    ส่วนจิตบริสุทธิ์ไม่มีอวิชชานั้นแยกเอาไว้ต่างหาก   พระพุทธเจ้าเรียกจิตบริสุทธิ์ไม่มีอวิชชาว่า  "นิพพาน"

  จิตเคลือบสี   หรือจิตเจือปนด้วยกิเลส  หรือจิตไม่บริสุทธิ์ตัวนี้นั่นแหละเป็น “อนัตตา”    ส่วนอมตจิตหรือ  จิตบริสุทธิ์ในพระนิพพานนั้นเป็น"อัตตา" ซึ่งหมายถึงเที่ยงและไม่มีทุกข์ชั่วนิรันดร

  เป้าหมายของชาวพุทธทุกนิกายคือ  เอาสิ่งเคลือบแฝงคือกิเลสออกจากจิตให้ได้   เพื่อจะได้กลับไปสู่บ้านเดิมของเราคือ  "นิพพาน"    นิพพานก็คือ  ความเป็นพุทธะ  หรือที่ศาสนาอื่นเรียกว่าพระเจ้านั่นเอง

  จากคุณ : tuenum - [ 6 ก.พ. 50 09:21:26 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม