◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เชิญ คุณ : kobbee และคุณมุสลิม ในเวป onlyonetruth ตอบครับ(โปรดอย่าเบี่ยงประเด็นคำถาม)

  ในอัลกรุอ่านบอกว่า คัมภีร์อินญีล ที่อัลลอฮฺ ได้ประทานแก่ นบีอีซา ถูกบิดเบือน

  อยากจะขอเรียนถามดังนี้

  1. ที่บอกว่า อัลลอฮฺ ประทาน อินญีล แก่ นบีอีซา นั้น ประทานแบบเดียวกับที่
  อัลลอฮฺ ประทาน กรุอ่าน ให้ นบีมุฮัมมัด ใช่หรือไม่

  2. ท่านนบีอีซา ได้บันทึก อีนญีล ด้วยตัวเอง หรือสั่งให้สาวกเป็นผู้บันทึก

  3. มุสลิมเคยอ่าน หรือมีอินญิล ฉบับที่ไม่ถูกบิดเบือนหรือไม่

  4. ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ไม่ใช่ อินญีล ฉบับที่ถูกบิดเบือนใช่หรือไม่
  เพราะ ไบเบิล เป็นหนังสือที่บันทึกชีวประวัติ และสิ่งที่พระเยซูทรงสอน

  5. ขอถามซ้ำข้อ 1 2 และ 3 กับคัมภีร์ โตราห์ ซึ่งประทานแก่ ท่านนบีมูซา


  โดยอ้างอิงจาก กรุอ่าน ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ อายะหฺ ที่ 157

  “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล(1)ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา(2) พบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัล-อินญีลโดยที่เขา(3) จะใช้พวกเขาให้กระทำในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามืให้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอ(4)ที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง(5)ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่สำเร็จ”

  (1)  หมายถึงท่านนะบีมุฮัมมัด
  (2)  หมายถึงพวกยะฮูดและนะซอรอ กล่าวคือพวกยิวและคริสต์ได้พบชื่อและลักษณะของท่านนะบีจารึกอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาทั้งในเตารอด และอินญีล ว่าเป็นผู้ที่จะอุบัติขึ้นเป็นนะบีและร่อซูลสุดท้าย
  (3)  คือนะบีมุอัมมัด
  (4)  คำว่าภาระหนัก และห่วงคอนั้นเป็นคำเรียบเทียบซึ่งหมายถึงบัญญัติศาสนาที่กำหนดให้พวกเขาปฏิบัติในสิ่งที่ยากลำบากแก่พวกเขา เช่นให้ฆ่าคนอื่นจะต้องเจตนาหรือผิดพลาดก็ตาม จะต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันโดยไม่มีการรับค่าทำขวัญใด ๆ ทั้งสิ้นและอื่น ๆอีก
  (5)  หมายถึงอัล-กรุอานย ในการเปรียอัล-กรุอาน ประหนึ่งแสงสว่างนั้นเนื่องจากอัล-กรุอานให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่มนุษย์ประหนึ่งมนุษย์อยู่ในแสงสว่างสามารถรู้เห็นอะไรได้อย่างถูกต้อง

  Ref: http://www.thaiislamic.com/


  ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ว่า เตารอต และ อิรญีล ต้องมีบันทึกเป็นเล่มๆ ( ไม่อย่างนั้นจะใช้คำว่า คัมภีร์ได้อย่างไร?)  
  ไม่อย่างนั้นทำไม อัลลอฮฺถึงกล่าวว่า มีชื่อ ท่านนบีมุฮัมมัด จารึกอยู่ใน อินญีล


  ขอยกตัวอย่างอุปมาเรื่องผู้หว่าน จาก อัลกรุอ่าน และ ไบเบิล(ฉบับบิดเบือน?)

  อัลกรุอ่าน ซูเราะฮฺ อัลฟัตฮฺ อายะหฺที่ 29

  มุฮัมมัดเป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกั๊วะ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์)

  เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุญูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัลอินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน

  เพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง (1)

  (1)  มุฮัมมัด คือร่อซูลของอัลลอฮฺอย่างแท้จริง และบรรดาศ่อฮาบะฮฺผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้แสดงออกซึ่งความเข้มแข็งและแข็งกร้าวต่อผู้ที่ขัดแย้งต่อศาสนาของพวกเขา และมีความเมตตาสงสารต่อผู้มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องศาสนา จะเห็นได้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาไม่ชอบที่จะให้อวัยวะของเขา

  หรือเสื้อผ้าของเขาไปกระทบกับอวัยวะหรือเสื้อผ้าของคนกาฟิร แต่ถ้ากับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองแล้วเขาจะจับมือโอบกอดและแสดงออกซึ่งความรักใคร่ นอกจากนี้แล้วจะเห็นพวกเขาก้มลงรูกั๊วะและสุญูดในเวลาละหมาดของพวกเขา โดยหวังการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์และความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ

  เครื่องหมายแห่งการอีมานและความบริสุทธิ์ของพวกเขา ปรากฎอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเนื่องมาจากร่องรอยแห่งการสุญูด เพราะในวันกิยามะฮฺนั้น พวกเขาก็จะถูกฟื้นคืนชีพมาโดยมีใบหน้าและเท้ามีแสงเป็นประกายอันเนื่องมาจากน้ำละหมาด

  คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นได้กล่าวไว้เป็นอุปมาในคัมภีร์อัตเตารอฮฺและคัมภีร์อัลอินญีล อัฏเฏ๊าะฮาก กล่าวว่า อุปมานี้เป็นที่ชัดแจ้งที่สุด เมล็ดพืชคือท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หน่อหรือกิ่งก้านนี่คือบรรดาสาวก ในตอนแรกมีจำนวนน้อยอ่อนแอแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมากมายและแข็งแรง

  ทั้งนี้เพื่อที่จะก่อความโกรธแค้นให้แก่พวกกุฟฟารอันเนื่องมาจากจำนวนและความเข้มแข็งของบรรดาสาวก อัลลอฮฺทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้กระทำความดีว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์และรางวัลอันยิ่งใหญ่อีกทั้งริซกีอันหลากหลายในสวนสวรรค์

  Ref:http://www.thaiislamic.com/


  พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว บทที่ 13 ข้อ 3 – 9

  “แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาว่า "ดูเถิด มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืช  และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย  บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินแต่น้อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก

  แต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไป  บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผล ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง ใครมีหูจงฟังเถิด"


  ซึ่งผมคิดว่า  อายะหฺ ดังกล่าวน่าจะมีส่วนผสมของ


  พระวรสารโดยนักบุญยอห์น บทที่ 15 ข้อที่ 1 - 6

  เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา กิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และกิ่งทุกกิ่งที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน

  จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก

  เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และเขารวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสีย  อยากเรียนถามคุณมุสลิมว่า ผู้หว่าน ที่ถูกบันทึกไว้ใน กรุอ่าน นั้นถูกต้องตรงตาม อินณีล หรือไม่

  ถ้าถูกต้อง ท่านคิดว่า ผู้หว่าน ที่บันทึกใน อินญีล กับใน ไบเบิล มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาแตกต่างกันอย่างไร


  ขอเรียนถามเพิ่มเติมดังนี้

  1. มุสลิม ในยุคแรกเคยมีคัมภีร์ทั้งสองในครอบครอง หรือเคยศึกษาคัมภีร์ทั้งสองหรือไม่ครับ

  2. ทำไมคัมภีร์สำคัญอย่าง เตารอต และ อินญิล ถึงไม่หลงเหลืออยู่เลย เพราะแม้แต่นอสติกกอสเปล หรือหนังสืออื่นๆ
  ที่พระศาสนาจักรไม่ยอมรับ หรือพยายามทำลาย ก็ยังลงเหลือมาถึงปัจจุบัน แต่คัมภีร์ของพระเยซูแท้ๆกลับไม่เหลือเลย

  3. จากข้อ 1.  ถ้ามุสลิมไม่เคยมี หรือศึกษาคัมภีร์ทั้งสองเล่ม ทำไมผมเห็นมุสลิมในห้องนี้บางท่านกล้ากล่าวว่า
  "มุสลิม ศรัทธาต่อ เตารอต และอินญิล ฉบับที่ไม่ถูกบิดเบือนเท่านั้น"

  4. มุสลิม ศรัทธา ต่ออินญิล จริงหรือไม่ เพราะยุคท่านนบีมุหัมมัดห่างจากยุคของพระเยซูเพียง 400 ปี ตอนนั้นศาสนาจักร
  ก็ยังไม่มีอำนาจมาก เชื่อว่าถ้ามี อินญิล อยู่จริง น่าจะสามารถหาได้ไม่ยาก ทำไมมุสลิมถึงไม่เก็บรักษาอินญิลไว้

  5. ในเมื่อไม่มีอินญิลอยู่แล้ว มุสลิม ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินว่า ข้อความใน ไบเบิล หรือ กรุอ่าน กันแน่ที่ถูกต้อง

  จากคุณ : ท่ามกลางฝูงนก - [ 31 ม.ค. 50 11:59:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม