◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ชำระพระไตรปิฎก ถวายในหลวง (ข่าวไทยรัฐวันนี้หน้า 15)

  ในฐานะ ชาวพุทธ ผู้รับใช้ พระพุทธวจนะแปลไทย ซึ่งต้องเกี่ยวกับ ...ชำระพระไตรปิฎก แล้วแปลไทยตามมาฯ
  ก็
  หวังว่า จะมีการชำระ พระพุทธวจนะคำว่า อตัมมยตา เสียที
  รวมทั้งคำว่า อนันตริกสมาธิ ด้วย

  เพราะ จะเกี่ยวเนื่องกับ กรณี
  ีเรื่อง พระสงฆ์รูปหนึ่งคืนเงินค่าที่ดินวัด...
  เรื่อง ธรรมทั้งปวง อนัตตา..แปลว่า นิพพาน อนัตตา(ไม่ต้องมีคำว่า เป็น มาเกี่ยวข้อง ฯ)
  เรื่อง สมาธิวิชาธัมกาย...
  เรื่อง อภิธรรม คืออะไร...
  เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบนั่นแบบนี้...


  รวมความว่า ...ชำระพระไตรปิฎก เพื่อ กลับมาเป็น เถรวาทปฐมสังคายนานิยม นั่นเอง
  โดย อตัมมยตา ๙ึ่ง คณะมหานิกาย และหรือ คณะ ธรรมยุติ


  หมายเหตุ
  เป็นความเ็้นส่วนตน ..เสนอไปยังรัฐบาล...เสนอไปยังภาคเอกชน..

  ที่สำคัญ
  อย่าลืม พระไตรปิฎก ไม่ใช่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย ที่มีมากมายหลายฉบับ...
  อย่าลืม พระไตรปิฎก ไม่ใช่ สมบัติของ พุทธบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

  แต่เป็นที่สถิตย์อยู่ของ พระพุทธศาสดาตามมหาปรินิพพานสูตร

  ประเด็น ..กระทู้นี้ คือ การมีส่วนร่วมของพุทธบริษัท (ภาคประชาชน) เกี่ยวกับการชำระพระไตรปิฎก .. ว่า ควรมีอย่างไร?

  จากคุณ : F=9b - [ 30 ม.ค. 50 10:06:00 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม