◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รักกันจริง ดีต่อกัน หวานต่อกัน ธรรมะเท่ากัน คือเนื้อคู่ที่ดีที่สุดของกันและกัน ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

  สมชีวิสูตรที่ ๑[/b]




  [๕๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามฤคทายวันใกล้บ้านสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ


  ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลบิดาคฤหบดี แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้

  เวลานั้น คฤหบดีผู้เป็นพ่อของนกุลและคฤหปตานีผู้เป็นแม่ของนกุล เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว คฤหบดีผู้สามี ได้กราบทูลกะพระผู้มีพระภาคว่า


  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำคฤหปตานีผู้เป็นแม่ของลูกนกุลซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหปตานีแม้ด้วยใจเลย แล้วที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายได้เล่า ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพ

  แม้คฤหปตานีผู้นกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำหม่อมฉันซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อคฤหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันมิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหบดีผู้นกุลบิดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า หม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ


              พระผู้มีพระภาคตรัสว่า


               ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้

  มีศรัทธาเสมอกัน

  มีศีลเสมอกัน

  มีจาคะ (ชอบแบ่งปัน ใจดี เสียสละ) เท่ากัน

  มีปัญญาเสมอกัน   ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ


  (พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่า)

                           ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของ
                           ผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม พูดคำหวาน คำที่น่ารักแก่
                           กันและกัน
  ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก
                           ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน
                           ประพฤติธรรม
  ในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและความประพฤติ
                           เสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจ
                           อยู่ในเทวโลก ฯ
   


  จบสูตรที่ ๕

  http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=21&A=1642&Z=1669&pagebreak=0




  **

  ความรัก  ของคนสองคนที่เอาใจใส่กันและกัน  ไม่นอกใจกัน แคร์กันและกัน  พูดน่ารัก ๆ ให้กัน  มีความดีเสมอกัน  ชอบแบ่งปัน ใจดี เป็นความรักที่ทำให้คนสองคนขึ้นสวรรค์ได้  จากคำสอนของพระพุทธเจ้า

  จากคุณ : SpiritWithin - [ 11 ม.ค. 50 15:07:13 ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม