◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ~ ตอบสนองการทดลอง / แบ่งปันคริสเตียน ~

  …ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคน ต้องเคยประสบความทุกข์ยากด้วยกันทั้งนั้น
  แต่ ณ เวลานั้น เรามีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า

  ......กล่าวโทษพระองค์ หรือชื่นชมยินดี ?

  ......หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ดีว่า
  “ความทุกข์ยากที่เราเผชิญนั้น มีพระพรซ่อนอยู่”


  …พระคริสต์ของเราก็เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้

  มาดูกันว่าท่าทีของพระองค์ที่ตอบสนองการถูกทดลอง
  เป็นเช่นไร

  ....เมื่อครั้งที่ พระองค์อดพระกระยาหาร 40 วัน ในถิ่นธุรกันดาร
  มารได้มาทดลองพระองค์ให้เสกก้อนหินให้เป็นอาหาร พระองค์ไม่ตกอยู่ในการละเมิดที่มารเสนอให้
  และตรัสตอบมารว่า

  Matthew 4:4

  ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า

  `มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้
  แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ
  ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า'


  ….ทุกวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยข้อเสนอของใคร มาร หรือ พระเจ้า ?

  เรากระทำอย่างพระเยซูคริสต์ หรือไม่?

  ต่อมา มารยังคงมีข้อแลกเปลี่ยนมาทดลองพระองค์แลกกับการกราบนมัสการมัน

  พระเยซูตรัสตอบมันว่า

  Matthew 4:10-11

  "อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า
  `จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว'

  และต่อมาในบทที่ 4 ข้อ 11

  แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป
  และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์

  …..ตรงนี้ คือพระพรที่ซ่อนอยู่ เมื่อเราอดทนจนถึงที่สุด และไม่หลงทางไปกับมารซาตานซะก่อน
  พระเจ้าจะตอบแทนให้


  ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยตรัสกับเหล่าสาวกว่า

  Matthew 10:22            

  คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเรา
  แต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด


  ......เปาโล ก็เป็นตัวอย่างให้กับเราในเรื่องนี้เช่นกัน
  เมื่อครั้งที่ออกประกาศแล้วโดยหินขว้างปางตาย
  ก็มิได้ย่อท้อแต่ยังออกประกาศฯสั่งสอนคนทั้งในหลายเมืองอื่นๆต่อไป

  Acts14:21-22

  และเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้น และได้สั่งสอนคนเป็นอันมาก
  จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก
  กระทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อ
  และสอนว่า เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า

  .....มีต่อ

  จากคุณ : ~ Jenny B. Good ~ - [ 11 ม.ค. 50 13:37:10 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม