◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คำพูดอมตะของพระเยซูคริสต์...เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต...

  "เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" [โรม 3:23]

  "ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย" [โรม 3:10]

     จากบทความ เรื่อง ลูซิเฟอร์, ร่างกาย จิต วิญญาณ, เหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้า และ การบังเกิดใหม่ เราได้ เห็นแล้วว่าความชั่วเข้ามาในโลกได้อย่างไร และโดยการเลือกไม่เขื่อฟังพระเจ้า

  มนุษย์ได้รับธรรมชาติแห่งบาป ซึ่ง โดยลำพังตัวเขาเองแล้ว เขากำจัดบาปนั้นออกไปไม่ได้ ในที่สุด สภาพอันน่าเศร้าใจนี้ จะนำเขาไปสู่ความตาย ชั่วนิรันดร์

  "พระเยซูตรัสกับ(โธมัส) ว่า
  "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา" " [ยอห์น 14:6]

  "ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่น ซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้
  ไม่ทรงโปรด ให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า"
  [กิจการฯ 4:12]

     เรายังได้เรียนรู้ว่า ด้วยความรักที่มีให้กับมนุษยชาติ พระเจ้าทรงจัดแผนการที่จะช่วยเรา เพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แทนที่จะรับความตายนิรันดร์ แต่พวกเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้ ให้เรามาหาคำตอบจากพระคัมภีร์

  "เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตร และอัครทูตอื่นๆ ว่า "พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี" ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จงกลับใจใหม่" "
  [กิจการฯ 2:37-38]

  "พระเยซูตรัสว่า "แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่ จะต้องพินาศเหมือนกัน" "
  [ลูกา 13:3]

     ขั้นตอนสำคัญอันดับแรกคือการกลับใจ เราจะต้องตระหนักเป็นอันดับแรก ว่าเราเป็นคนบาป เสียใจกับสภาพบาปนี้ และยอมรับว่าเรา ต้องการพระผู้ช่วยอย่างแน่นอน แต่เป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่มนุษย์เปื้อนบาปมาหลายพันปี แต่ลำพัง ตัวเขาเองแล้ว กลับใจจากบาปไม่ได้ ดังนั้น เราจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อกลับใจได้

  "แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่า เป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะ เข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ"
  [1 โครินธ์ 2:14]

  "พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์(พระเยซู) ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวา ของพระองค์
  ให้เป็นองค์พระผู้นำ และองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอล กลับใจใหม่
  แล้วจะทรงโปรด ยกความบาปผิดของเขา"
  [กิจการฯ 5:31]

  "ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจ ที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์"
  [สดุดี 51:10]

     เป็นคำตอบตรงไปตรงมา เราจะต้องทูลขอการทรงช่วยของพระเจ้าเพื่อผ่านก้าวแรกนี้ให้ได้ นั่นคือการกลับใจ แล้วพระเจ้า จะทรงดลใจให้เรา ตระหนักถึงสภาพบาปของเรา และให้เรา ทราบถึงความต้องการยิ่งใหญ่

  "วิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย จึงได้รับความรอด เป็นผลแห่งความเชื่อ"
  [1 เปโตร 1:9]

     พระเจ้าต้องการความร่วมมือของเรา เพื่อช่วยเราให้รอด สิ่งเดียวที่ต้องการ คือ มีความเชื่อในพระองค์ และวางใจ ในพระองค์เท่านั้น

  "ความเชื่อ คือความแน่ใจ ในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง"
  [ฮีบรู 11:1]

  "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ"
  [เอเฟซัส 2:8]

     ความเชื่อคือการมอบถวายความวางใจทั้งหมดของเราไว้ในพระองค์เพื่อความรอดของเรา โดยความเชื่อ

  เราเชื่อว่า แผนการแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะประทานชิวิตนิรันดรให้เรา แต่แล้ว เราจะทำอะไร เพื่อทำให้ ความเชื่อของเราเจริญขึ้น ทำให้เราวางใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

  "ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยิน เกิดขึ้นได้
  ก็เพราะการประกาศ พระวจนะของพระเจ้า
  (ฉบับแปลใหม่)" [โรม 10:17]

     โดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาใจใส่ ด้วยท่าทีที่จริงใจและถ่อมตน ทุกคนเรียนรู้ เรื่องของพระเจ้า ได้มากยิ่งขึ้น และด้วยวิธีนี้ เราจะวางใจ ในพระองค์มากยิ่งขึ้น ความเชื่อของเราในพระเจ้า และในแผนการแห่งความรอด จะพัฒนา มากขึ้นทุกวัน

  "ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตร ก็จะไม่ได้เห็นชีวิต
  แต่พระพิโรธของพระเจ้า ตกอยู่กับเขา"
  [ยอห์น 3:36]

  " "จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอด ได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย" "
  [กิจการฯ 16:30-31]

  เมรี่คริสตมาส และขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ

   
   

  จากคุณ : เหนือสายรุ้ง - [ 21 ธ.ค. 49 10:44:18 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม