◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระนิพนธ์เรื่องธรรมกาย

  ราชโอรสในรัชกาลที่ ๔
  ทรงพระนิพนธ์เรื่องธรรมกาย


  ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นยุคที่มีการเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก พระองค์ทรงให้ตั้งนิกายธรรมยุติขึ้น เป็นการกระตุ้นให้คณะสงฆ์ในยุคนั้นเกิดความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยขึ้นมาก


  รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณ-ปรีชา เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาภาษาอังกฤษในห้องเรียนเดียวกับกรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ในปี ๒๔๑๖ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ทรงผนวชเป็นสามเณร โดยมีสมเด็จกรมพระยาปวเรศวชิรยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๙ สมัยรัชกาลที่ ๕) เป็นผู้ถวายศีลให้ และในปี ๒๔๒๓  พระองค์ก็ทรงผนวชเป็นพระภิกษุอีกเป็นเวลา ๑ ปี


  จากข้อความข้างต้น จะพบว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ได้ศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาจากครูบาอาจารย์ ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชถึง ๓ พระองค์ ท่านได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือที่มีชื่อว่า  แก่นไตรภพ  เพ็ชรในหิน  วิธธัมโมทัย  มฤตยูกถา หรือ มรณานุสสร ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย ดังนี้ (ดูฉบับสมบูรณ์ได้ที่ภาคผนวก หน้า ผ๒๑๕-ผ๒๓๓)


  ๑. ในเรื่อง  แก่นไตรภพ  เป็นคำ  ปุจฉาวิสัชนา เรื่องกายและใจ พระองค์ชอบในการแต่งบท
  ประพันธ์เป็นอันมาก ได้ทรงประพันธ์โคลงสุภาษิต แซกแก่นไตรภพ บทที่ ๕๔-๕๕ โดยได้เอ่ยอ้างถึงคุณสมบัติของธรรมกาย โดยตั้งชื่อว่า บทธรรมกายอาทิพุทธ ดังนี้ (หน้า ๕๓)

    ๕๔ อ้าธรรมิสเรศวร์เรื้อง            ไตรรัตน์
          เป็นเอกเป็นตรีชัด                เดชล้น
          รักษานิกรสัตว์                    เสพสุข  สวัสดิ์แฮ
          ที่พึ่งสูงสุดพ้น                     ทั่วทั้งสงสาร


   ๕๕  เป็นประธานแก่สัตว์สิ้น          ทั้งหลาย
          ทุกชีพดุจภาคกาย                หนึ่งแท้
          เป็นอยู่ไม่รู้ตาย                   ตลอดนิต  ยกาลนา
          โดยเดชธรรมกายแล้            โลกเลี้ยงนับถือ


  หน้า  (๕๖)

   ๖๔  เพิ่มพูนความเรียบร้อย           สามัคคี
          ทั้งพิภพราตรี                      แหล่งหล้า
         ไม่มากไม่น้อยมี                   ส่วนเท่า  กันนา
          เพราะฤทธิ์ธรรมกายอ้า          เอกล้ำเลิศคุณ

  จากคุณ : ปราชญ์ขยะ - [ 8 ธ.ค. 49 12:07:21 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม