◀ Previous Next ▶ Up ▲


  รัฐธรรมนูญ แก้แบบนี้ ดีไหมท่าน

  ตัดสิทธิประชาชน กมธ.ยกร่างฯ แพ้โหวตเปิดทางตำรวจค้นตัวได้ไม่ต้องใช้หมายศาล ขณะที่ ส.ส.ร.ตัดโทษประหารจากร่าง รธน.

          ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยเริ่มในมาตรา 32 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้ขอแปรญัตติ โดยให้ยกเลิกการบัญญัติโทษประหารชีวิต แต่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยกเลิกแล้วก่อนหน้านี้

          ด้าน นายคมสัน โพธิ์คง ได้ขอแปรญัตติตัดเงื่อนไขการขอหมายศาลก่อนการตรวจค้นบุคคลออก ซึ่งกรรมาธิการบัญญัติไว้ว่า “จับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะทำให้เจ้าพนักงานทำงานลำบาก เช่นเดียวกับ พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร ส.ส.ร. เห็นด้วย เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องปรามอาชญากรรมลดลง

          ขณะที่ นายจรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการยกร่างฯ ชี้แจงว่า การบัญญัติไว้ เพราะต้องการป้องกันไม่ให้คนไทยถูกเจ้าหน้าที่ค้นตัวโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งจะไปกระทบสิทธิของประชาชน

          ด้าน นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมาธิการยกร่างฯ อภิปรายว่า ถ้าตัดข้อความดังกล่าวจะทำให้หลักการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้อยกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 ทันที

          “เข้าใจเจ้าพนักงาน แต่ต้องปรับทัศนคติการทำงานการให้ศาลต้องออกหมายก่อนเข้าตรวจค้นนั้น จะเป็นเครื่องคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัย เพราะหลายครั้งค้นแล้วไม่เจอก็อธิบายได้ว่าได้รับอนุญาตจากศาล” นายประพันธ์ กล่าว

          หลังมีการอภิปรายอย่างกว้างกว่า 2 ชั่วโมง นายเดโช สวนานนท์ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ประธาน ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ปรากฏว่าร่างของนายคมสันชนะไปด้วยคะแนน 42 ต่อ 39 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

  จากคุณ : Klass - [ 13 มิ.ย. 50 11:30:01 A:124.120.225.219 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม