◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คุณอย่างไรกับข้อแก้ต่างของไทยรักไทย ข้อ5 กรุณาบอกเหตุผลด้วย อย่าตะแบงนะครับ

  1. เห็นด้วยกับตุลาการ
  2. ไม่เห็นด้วยกับตุลาการ

   


  5.กรณีร้องว่ามาตรา 66 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2540 มาตรา 29 เนื่องจากเป็นการเพิ่มสาเหตุยุบพรรคขึ้นเพิ่มเติมโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 29 ระบุว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพกระทำไม่ได้นั้น เมือพิจารณารัฐธรรมนูญ 40 มาตรา 320 ที่ไม่ให้ถือการไม่ส่งผู้สมัครลงสมัครเป็นเหตุยุบพรรค แสดงว่ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามาระตรากฎหมายลงโทษพรรคการเมืองได้ แต่ไม่ให้นำเหตุการณ์ไม่ส่งผู้สมัครมาเป็นสาเหตุ ไม่ใช่ห้ามตรากฎหมายลงโทษแม้ว่าจะมีการกระทำผิดร้ายแรงอย่างไรก็ตาม มาตรา 66 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ใช่การจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และไม่เกินกว่าความเป็นจริง มาตราดังกล่าว จึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

  จากคุณ : ChkTe - [ วันวิสาขบูชา 05:30:48 A:192.168.1.169 X:58.8.28.223 ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม