◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ((( โอ้โห!ครึ่งปีขรก.ขี้ฉ้อ ทำรัฐเสียหาย223 ล. )))

  อ่านให้หมดนะครับ โดยเฉพาะย่อหน้าสุดท้าย เฮ้อ! ไทยแลนด์

  โพสต์ทูเดย์ — กระทรวงการคลังเรียก ชดใช้ค่าเสียหาย 223 ล้านบาท จาก เจ้าหน้าที่ หลังจากผลสอบสรุปมีเจตนา จงใจและประมาทเลินเล่อทำให้รัฐเสียหาย

  นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2550 ของกรมบัญชีกลาง มีสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการจากส่วนกลางและข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางแพ่งของกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเสร็จจำนวน 206 สำนวน


  ทั้งนี้ สำนวนสอบแยกเป็น ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ซึ่งมีมากถึง 140 สำนวน มูลค่าความเสียหายกว่า 1.12 พันล้านบาท การทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน จำนวน 30 สำนวน มูลค่าความเสียหาย 56 ล้านบาท และประเภททรัพย์สินสูญหาย อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ คนร้ายโจรกรรม และยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุอีกจำนวน 36 สำนวน มูลค่าความเสียหายกว่า 85 ล้านบาท


  “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีมติให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่หน่วยงานของรัฐเป็นเงินกว่า 223 ล้านบาท” นายมนัส กล่าว


  นายมนัส กล่าวว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินดังกล่าว ซึ่งกรณีที่เรียกชดใช้จะเป็นกรณีที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่


  นายมนัส กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตมิชอบในวงราชการ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยจะดำเนินการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายความรับผิดทางละเมิดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ


  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยสอดแทรกพฤติการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายลักษณะที่ซ้ำๆ กันให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการกระทำทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ


  นอกจากนี้ การดำเนินการอบรมสัมมนายังเป็นการกระตุ้นให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการแก้ไขและลดปัญหาการกระทำทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง


  นายมนัส กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง ยังมีโครงการสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ศึกษาและเป็นข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงาน และเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชน


  นายมนัส กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้สั่งการไปยังสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเสี่ยงภัยสำหรับทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการรายงานจากคลังทั้ง 3 จังหวัด ได้เบิกจ่ายเงินเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอัตรา 1 พันบาท/คน/เดือน ลดลงจากเดิมที่เคยจ่าย 2.5 พันบาท/คน/เดือน ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)

  จากคุณ : ขอสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ - [ 16 เม.ย. 50 11:37:35 A:203.153.169.229 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม